Uskoro i prva državna sredstva za obrazovanje Roma i Romkinja u BiH

Upravo je ovo momenat, koji najviše razlikuje ovaj Akcioni plan, od prethodnog, tačnije, za ovaj je predviđen novac

312

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa UNICEF-om, prošle sedmice je organizovalo konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija na temu Okvironog plana o obrazovnim potrebama  Roma (OAP) u Bosni i Hercegovini,  gdje su prezentirani mjere i ciljevi  ovog strateški važnog dokumenta.

Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma je dokument koji će između ostalog, obavezati entitetska i kantonalna ministarstva, kao i Distrikt Brčko da donesu svoje posebne akcione planove. Uzimajući u obzir da je država Bosna i Hercegovina dužna da, pored obaveze osiguranja temeljnih prava i sloboda, svim licima pod njenom jurisdikcijom, dodatno zaštiti i prava nacionalnih manjina, ovaj dokument predstavlja iskorak u tom smislu, ali se uzima sa dozom rezerve sve dok ne bude krenula njegova primjena.

S obzirom na to, da su dostupnost, pristup, prihvatljivost i prilagodljivost četiri temeljna elementa u pravu na obrazovanje, proizilazi, da su Romi upravo, u najvećoj mjeri marginalizirani. Otežavajuću okolnost u tom smislu predstavljaju i karateristike današnje Bosne i Hercegovine, koja se još uvijek nalazi u procesu implementacije mira, sa velikom stopom nezaposlenosti, posebno mladih ljudi, neadekvatnim sistemom socijalne zaštite, nepostojećim ekonomskim sektorom i niskom stopom bruto nacionalnog dohotka.

Dodatni problem predstavlja pasivna i aktivna diskriminacija romske nacionalne manjine, što posebno usložnjava ostvarivanje prava na obrazovanje i njegove osnovne funkcije, navodi se u Okvirnom akcionom planu o obrazovnim potrebama Roma.

Ovo je dokument koji će svakako doprinjeti obrazovanju Roma u BiH, u smislu da će se država obavezati na odvajanje budžetskih sredstava za njegovu implementaciju.  OAP-a sa jedne strane, a sa druge kantonalna ministrastva, imat će izuzetno dobru podlogu da izdrade svoje Akcione planove na kantonalnim nivoima.

Na sastanku je zaključeno da se do kraja ovog mjeseca dostave sve sugestije, prijedlozi i mišljenja od svih zainteresovani strana, nakon čega ce stručna grupa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u proširenom sastavu, sačiniti prijedlog koji će biti upućen Odboru za Rome na razmatranje i davanje sugestija. Nakon ovoga, očekuje se da do krja jula prijedlog bude na sjednici Vijeća ministara BiH, na kojoj bi se trebao i usvojiti.

“Nakon dugog niza godina, lobiranja romskog nvo sektora, kao i rada Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, sve smo bliže tome da se počnu odvajati sredstva za obrazovanje na državnom nivou. Ministarstvo za ljudska prava BiH je to prihvatilo, pa samim tim su i pokrenute aktivnosti za aktiviranje OAP –a. Po mom ličnom mišljenju, ovo je jedan od najvažnih politika u BiH, jer segment obrazovanja je ključni faktor za rješavanje probelma Roma, kao i njihovu intergraciju u bh. društvo. Jer, obrazovni Rom je koristan društvenoj zajednici, a sa druge strane, može biti ravnopravan partner institucijama vlasti u rješavnju određenim problema”, izjavio je Nedžad Jusić, predstavik Udruženje “Euro Rom” iz Tuzle.

Upravo je ovo momenat, koji najviše razlikuje ovaj Akcioni plan, od prethodnog, tačnije, za ovaj je predviđen novac.

“Zadovoljstvo mi je bilo prisustvovati prezentaciji OAP-a, gdje su predstavljenje mjere i ciljevi, te za razliku od prethodnog Ackionog plana, ovaj ima budžetska sredstva koja će pratiti  implementaciju mjera iz OAP-a BiH  što treba pohvaliti”, izjavio je Mujo Fafulić predsjednik Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj.

Prijedlog budućeg Okvirnog Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u BiH, očekuje se da bude usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH u junu ove godine.

(portal-udar.net)