Aida Mihajlović: Za dodjelu stipendija REF-a mogu aplicirati studenti i studentice iz bilo kojeg dijela BiH

Romski obrazovni fond ne daje stipendije učenicima koji pohađaju osnovne škole. Ciljna grupa su učenici koji su redovno upisani u srednje škole i na fakultete. Važno je istaći da su stipendije koje se dodjeljuju učenicima u srednjim školama uslovljene redovnim pohađanjem nastave i postignutim uspjehom

2239
Aida Mihajlović (Foto: Udar)

Aida Mihajlović je facilitatorica u Romskom obrazovnom fondu (Roma Education Fund -REF) za područje Bosne i Hercegovine. Dugi niz godina je radila u NVO sektoru baveći se tada aktuelnom problematikom vezanom za status raseljenih lica i povratnika, pitanjima ljudskih prava i kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem.

U Romskom obrazovnom fondu radi od 2009. godine. Fond u BiH djeluje od 2005. godine i u dosadašnjim projektima je obuhvaćeno preko 16.000 korisnika.

Koji su dosadašnji rezultati postignuti djelovanjem Romskog obrazovnog fonda u Bosni i Hercegovini i koliko se stanje u obrazovanju unaprijedilo usljed implementacije aktivnosti finansiranih sredstvima Fonda?

Preko 16.000 korisnika je obuhvaćeno u dosadašnjim projektima. Svi su projekti postigli značajne rezultate. Neki od njih su: upis djece u osnovne i srednje škole na projektnim lokacijama je dostigao 100%, broj učenika koji je prekinuo školovanje je značajno smanjen, a obrazovna postignuća i redovnost pohađanja nastave su poboljšani.

Poređenja radi, prije podrške Romskog obrazovnog fonda u 2009/10. školskoj godini, na projektnim lokacijama u Mostaru su samo 4 romska učenika pohađala osnovnu školu. Zahvaljujući adekvatnoj podršci, već nekoliko godina preko 60 romskih učenika redovno pohađa osnovnu školu na godišnjem nivou, nema napuštanja škole i svi učenici koji su završili osnovnu školu su upisali srednju školu. Slična situacija je bila u Kaknju. U 2012/13. školskoj godini 54 romska učenika su pohađala osnovnu školu, 22 učenika su prekinula školovanje. Tokom implementacije projekta u 2017/18 školskoj godini, 100 romskih učenika je pohađalo osnovnu školu, a 8 učenika je pohađalo srednju školu zahvaljujući podršci koju su imali kroz projekte u osnovnoj školi.

Važno je istaći da svi ovi rezultati ne bi mogli biti postignuti bez saradnje sa nadležnim ministarstvima, školama, lokalnim samoupravama, romskim i neromskim organizacijama civilnog društva i roditeljima.

Kada su u pitanju stipendisti 236 učenika je dobilo stipendije u srednjim školama, a preko 60 studenata na visokoškolskim ustanovama u okviru Programa za dodjelu stipendija romskim studentima na visokoškolskim ustanovama: dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij.

Foto: Udar

Gdje se objavljuje poziv za podnošenje prijava i koliko se on sprovodi transparentno?

Konkurs za dodjelu granta se objavljuje na zvaničnoj web stranici Romskog obrazovnog fonda www.romaeducationfund.org, na društvenim mrežama, ali i elektronskim putem i na različitim skupovima i sastancima na kojima je Romski obrazovni fond prisutan. Konkurs je transparentan i sadrži prateće dokumente koji pomažu aplikantima da pripreme projektnu dokumentaciju na odgovarajući način. Pored toga postoji i dokument koji detaljno opisuje postupak prijave projekta i postupak odobravanja projekta. Do 2018. godine REF je primao aplikacije tokom cijele godine. Ali od 2018. godine primjenjujemo novu politiku kada je u pitanju dodjela grantova. Naime, poziv za dodjelu grantova će biti oglašen u skladu sa prioritetima koji će biti definisani za svaku državu.

Konkurs za dodjelu stipendija se objavljuje na isti način kao i konkurs za dodjelu granta. Razlika je u tome što se apliciranje za stipendiju online i aplikacija se popunjava  na našem jeziku.

Ko je fokus grupa stipendiranja? Da li konkurs obuhvata sve učenike koji su u obrazovnom procesu bez obzira da li su učenici osnovnih i srednjih škola, odnosno studenti dodiplomskih, master ili doktorskih studija?

Romski obrazovni fond ne daje stipendije učenicima koji pohađaju osnovne škole. Ciljna grupa su učenici koji su redovno upisani u srednje škole i na fakultete. Važno je istaći da su stipendije koje se dodjeljuju učenicima u srednjim školama uslovljene redovnim pohađanjem nastave i postignutim uspjehom.

Druga ciljna grupa su studenti koji su redovno upisani na visokoškolske ustanove. Sada prvi put imamo mogućnost da u sklopu trogodišnjeg regionalnog projekta “Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske” podržimo 2 studenta koji su redovno upisani na fakultete koji se nalaze na području Tuzlanskog kantona. I ove stipendije su uslovljene dobrim akademskim rezultatima.  Osim toga imamo i najveći Program za dodjelu stipendija romskim studentima na visokoškolskim ustanovama: dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij. Nažalost, broj studenata u BiH je i dalje mali, ali taj broj raste zahvaljujući projektima koje podržavamo.

Foto: Udar

Osim novčane naknade, koje aktivnosti još realizujete s ciljem podrške romskim učenicima i studentima?

Romski obrazovni fond je na osnovu svog višegodišnjeg iskustva razvio modele obrazovanja, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja. Tako je na području Tuzlanskog kantona, zahvaljujući našem modelu obrazovanja u srednjim školama, stopa upisa u srednje škole bila 100%, broj učenika koji su napustili školovanje je smanjen sa ranijih oko 50% na 6%, a nivo znanja je povećan sa prosječne ocjene 2,2 na prosječnu ocjenu 3,5.

Ovaj model obrazovanja pored stipendija obezbjeđuje učenicima dodatnu podršku u školi angažovanjem mentora i tutora, dok efikasan rad u zajednici doprinosi uključenju roditelja u obrazovanje djece, njihovoj podršci kao i promjeni svijesti o važnosti obrazovanja.  Ovaj model je prepoznat kao model dobre prakse, te se kao takav nalazi u Okvirnom akcionom planu za obrazovanje Roma/Romkinja u BiH.

Imamo slične aktivnosti u modelu osnovnog obrazovanja. Pored nabavke školskog pribora i užine, projekat pruža dodatne časove učenicima kojima je potrebna dodatna podrška ne samo u učenju nego i u izradi domaće zadaće. Svaki korisnik ima svoj portfolio koji se sadrži sve što je urađeno tokom projekta, kao i u srednjoj školi. Sve je dokumentovano i provjerljivo.

Rad sa roditeljima značajno doprinosi uključenju djece u obrazovanje, a ljetne aktivnosti sa djecom doprinose relaksirajućoj atmosferi i motivaciji djece za upis i redovno pohađanje škole. Ovaj model je uspješno implementiralo Udruženje za podršku Roma “Romalen” i prepoznat je kao model dobre prakse u Okvirnom akcionom planu za obrazovanje Roma/Romkinja u BiH.

Pored ovog modela, još jedan model osnovnog obrazovanja je prepoznat kao model dobre prakse u Okvirnom akcionom planu za obrazovanje Roma i Romkinja u BiH. Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” je implemeniralo projekat Integracija romskih učenika u Bijeljini i Živinicama, u periodu 2011-2015. Ovaj projekat je dobio nagradu za integraciju Roma od strane Evropske komisije u oktobru 2014. godine.

Koliko srednjoškolaca i studenata će biti uključeno u program ove godine?

Stipendije koje se dodjeljuju u srednjim školama su jasno definisane projektom. U ovoj školskoj godini su planirane stipendije za 20 učenika koji redovno pohađaju 3. i 4. razrede srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona. Kao što sam ranije navela projekat planira da obuhvati i 2 studenta stipendiranjem. Prema informacijama kojima raspolažem u 2018/19 akademskoj godini, 11 studenata se prijavilo Programu za dodjelu stipendija. Program raspisuje konkurs svake godine 8. aprila.

Foto: Roma Education Fund

Da li program stipendiranja i druge aktivnosti Romskog obrazovnog fonda obuhvataju područje čitave Bosne i Hercegovine? Zašto je posljednjih godina fokus stavljen na Tuzlanski kanton?

Romski obrazovni fond ima Program za dodjelu stipendija romskim studentima na visokoškolskim ustanovama za dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij. Na taj program mogu aplicirati svi romski studenti i studentice iz bilo kojeg dijela BiH. To je program na nivou cijele države.

Kada je u pitanju dodjela stipendija romskim učenicima i učenicama u srednjim školama, ona se realizuje kroz projekte. Do 2018. godine su zainteresovane organizacije podnosile aplikacije koje su se mogle odnositi na rješavanje problema u bilo kom nivou obrazovanju za koji su one smatrale da je potreban da se rješava na određenoj projektnoj lokaciji.

Do ove godine, stipendije u srednjim školama su se dodjeljivale na području Tuzlanskog kantona, zato što je projekat „Podrška Romima učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo” imao Tuzlanski kanton kao ciljnu projektnu lokaciju.  Projekat je bio odgovor na problem malog upisa u srednje škole, a potom i napuštanja školovanja.  Projekat je uspješno implementiralo Udruženje Roma “Euro Rom” od 2015. do 2018. godine. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je bilo uključeno u planiranje i pripremu projekta, kao i implementaciju određenih aktivnosti. To je bio jedini prijedlog projekta koji je Romski obrazovni fond dobio u vezi dodjele stipendija na području BiH do sada.

Inače, Romski obrazovni fond je podržavao različite projekte koji su se implementirali i na području Zeničko-dobojskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Bijeljine.

Koliko se stipendiranje romskih učenika pokazalo efikasnim kada je njihov lični razvoj u pitanju? Pored stipendiranja, koji su ostali vidovi podrške namijenjeni Romima i Romkinjama?

Stipendiranje jeste pomoglo romskim učenicima, ali učenici izuzetno cijene podršku koju su dobili od mentora i tutora. U prvoj godini projekta, veliki značaj stipendijama su dali i učenici i njihovi roditelji. Mentori i tutori su svojim angažmanom doprinijeli kreiranju podržavajuće, inkluzivne atmosfere u školi. Učenici su se osjećali dobrodošlim i prihvaćenim. Smatram da same stipendije nemaju veliki uticaj ukoliko je učenik prepušten sam sebi.

Kreiranje podsticajnog, motivirajućeg okruženja u školi, ali i kod kuće, ima veliki uticaj na lični razvoj i dalji nastavak obrazovanja.

Romski obrazovni fond pruža mogućnost volontiranja i zapošljavanja, kada se otvore pozicije. Imamo konkretne primjere zapošljavanja u partnerskim orgnizacijama: dvije mlade Romkinje koje su bile korisnice u našim projektima su zaposlene.

Foto: Udar

Da li imate statističke podatke o tome koliko je stipendista maturiralo i diplomiralo do sada?

Imam podatke koji se odnose na stipendiste u ranije pomenutom projektu. Tokom projekta smo imali 43 učenika u završnim razredima, a 40 učenika (27 Roma i 13 Romkinja) je diplomiralo. Šest učenika (4 Roma i 2 Romkinje) je upisalo fakultet, a nekoliko ih se zaposlilo.

U pogledu budućeg angažmana Fonda, šta je ono čemu ćete naročito biti posvećeni?

Trogodišnji regionalni projekt “Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske” ima niz aktivnosti koje su bitne za istaći. Izdvojiću neke od najvažnijih: dvije biblioteke igračaka će biti otvorene na projektnim lokacijama u Kaknju  i Visokom, kao dio modela ranog odgoja i obrazovanja; jačanje roditeljstva kroz ciljane aktivnosti; podrška učenicima koji su završili srednju školu u vidu treninga i sastanaka sa poslodavcima sa ciljem poboljšanja mogućnosti zapošljavanja; podrška studentima u vidu stipendija, mentorstva, profesionalnog razvoja i lakšeg prelaska na tržište rada; saradnja sa poslodavcima.

(portal-udar.net)