Dervo Sejdić uputio prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH

614

Predsjednik Romskog informativnog centra Kali Sara, Dervo Sejdić, uputio je juče na adresu Interresorne grupe za izmjenu Izbornog zakonodavstva prijedlog Amandmana na Ograničenu izmjenu Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Dokument prenosimo u cjelosti.

INTERRESORNA RADNA GRUPA ZA IZMJENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA U BIH

Poštovana gospodo, obraćam vam se sa molbom i prijedlogom da ove moje Principe i prijedloge ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine uvrstite u agendu vaših razmatranja i kreiranja prijedloga za izmjenu Ustava i Izbornog zakona, a u skladu provedbe Presuda suda za ljudska prava.

Da bi se uopće razgovaralo o bilo kom nastavku Reforme Ustava i Izbornog Zakona prije svaga treba uraditi sljedeće:

  1. Deblokirati rad institucija, kako države BiH tako i Federacije BiH
  2. Sve razgovore na temu reformi Ustava i Izbornog zakona vratiti u Parlament Bosne i Hercegovine kako bi se obezbijedilo učešće svih parlamentarnih stranaka
  3. U razgovore o reformi Ustava i Izbornog zakona obavezno uključiti stručnjake Ustavnog i međunarodnog prava
  4. Sjednicama Parlamenta BiH obezbijediti učešće predstavnika Nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine, kojeg delegiraju njihove asocijacije
  5. Sjednicama Parlamenta obezbijediti učešće stručnjaka Venecijanske komisije, stručnjake ODIHR-a OSCE-a
  6. Sjednicama Parlamenta BiH obezbjediti učešće NVO sektora u BiH koje imaju kapaciteta i vrše monitoring Izbornih procesa u BiH.

Uvažavajući Odluku Visokog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine od 22.12.2009. godine, u kojoj se Bosni i Hercegovini nalaže da Ustav uskladi sa Evropskom konvencijom za ljudska prava te stim u vezi uskladi i Izborni zakon Bosne i Hercegovine, predlažem

PRIJEDLOG OGRANIČENIH PROMJENA USTAVA I IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

Ustavne izmjene bi bile zapravo rotacija riječi u već sadržanoj Preambuli Ustava.

Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 08.09.1995. godine i u Njujorku 26.09. 1995. godine, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine:

Mijenja se postojeći dio Preambule i glasi:

Bosna i Hrcegovina je demokratska i socijalna država njenih grđana, konstitutivnih naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba i nacionalnih manjina što su osnovna načela usaglašena u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dana  ————–. godine u Sarajevu,

Član IV

Parlamentarna skupština

Parlamentarna skupština ima dva doma: Dom naroda i Predstavnički dom.

Mijenja se postojeći i glasi:

  1. Dom naroda

a). Dom naroda se sastoji od 4 kluba i to: klub Bošnjaka, klub Hrvata, klub Srba i klub nacionalnih manjina i građana. 

b).Dom naroda se sastoji od 19 delegata, od kojih su 12 članova iz Federacije (uključujući pet Hrvata, pet Bošnjaka dva iz reda NM i građana) i 7 članova iz Republike Srpske (pet Srba i dva iz reda NM i građana).

c) Nominovane bošnjačke, hrvatske i delegate NM i građana iz Federacije biraju bošnjački, hrvatski i delegati NM i građana u Domu naroda Federacije. Delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

d) Jedanaest članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uslovom da su prisutna najmanje tri pripadnika bošnjaka, tri hrvata, tri srba delegata i dva iz reda NM i građana.

e) Od 4 člana u klubu Nacionalnih manjina i građana obezbijediti da po jedno mjesto nacionalnih manjina iz Federacija BiH i Republike Srpske bude garantovano mjesto.

3.Procedura

a) I jedan i drugi dom će biti sazvani u Sarajevu, najkasnije 30 dana nakon njihovog izbora.

b) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim članovima jednog Bošnjaka, jednog Hrvata jednog Srbina, i jednog člana NM i građana za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg, s tim da će mjesto predsjedavajućeg rotirati između ova četiri lica.

c) Sve zakonodavne odluke moraju biti odobrene od strane oba doma.

d) Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje 7 glasova delegata ili članova sa teritorije entiteta Federacije BiH (najmanje po tri glasa oba kluba konstitutivnih i jednog glasa kluba NM i građana), dok bi većinu sa teritorije entiteta Republika Srpska činilo 4 glasa (najmanje tri glasa kluba Srba i jednog glasa kluba NM i građana).

e) Ukoliko većina ne uključuje navedeni broj glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju nadpolovićnu većinu, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

f) Predložena odluka Parlamentarne skupštine može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda većinom glasova iz redova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata izabranih u skladu sa stavom 1, tačka (a). Za donošenje takve odluke biće potrebna saglasnost Doma naroda, izglasana od strane većine bošnjačkih, većine hrvatskih i većine srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.

g) Klub nacionalnih manjina i građana ne učestvuje u izglasavanju nacionalnog vitalnog interesa konstitutivnih naroda.

2.Predstavnički dom

Predstavnički dom sastoji se od 46 članova i to 30 članova sa područja Federacije, od kojih se 28 članova pripadnika konstitutivnih naroda plus dva člana pripadnika NM i građana, a 16 sa tritorije Republike Srpske od kojih je 14 članova Srba plus dva člana pripadnika NM i građana.

a) Članovi Predstavničkog doma biraju se neposredno iz svog entiteta, u skladu sa izbornim zakonom kojeg će donijeti Parlamentarna skupština. Prvi izbori će biti održani 2022. u skladu sa važećim Ustavom od ———————–. godine.

b) Većina svih članova izabranih u Predstavnički dom sačinjava kvorum.

3.Procedura

a) I jedan i drugi dom će biti sazvani u Sarajevu, najkasnije 30 dana nakon njihovog izbora.

b) Svaki dom će većinom glasova usvojiti svoj poslovnik o radu i izabrati među svojim članovima jednog Srbina, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata i jednog iz reda NM i grđana za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg, s tim da će mjesto predsjedavajućeg rotirati između ova četiri lica.

c) Sve zakonodavne odluke moraju biti odobrene od strane oba doma.

Član V

Predsjedništvo

Mijenja se postojeći i glasi

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: dva člana koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog član  koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

  1. Izbor i trajanje mandata

a) Članovi Predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasa za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), u skladu sa izbornim zakonom kojeg donosi Parlamentarna skupština. Prvi izbori će se održati 2022. u skladu sa važećim Ustavom od ……….. godine.

U slučaju da bilo koje upražnjeno mjesto u Predsjedništvu će biti popunjeno od strane odgovarajućeg entiteta, u skladu sa zakonom koji će donijeti Parlamentarna skupština.

b) Mandat Izabranih članova traje četiri godine. Članovi Predsjedništva mogu biti birani još jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedništvo prije isteka četvorogodišnjeg roka.

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE 9

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Potpoglavlje A

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 9.1 (1) Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastoji se od 46 članova, od kojih 30 neposredno biraju birači registrovani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a 16 neposredno biraju birači registrovani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Republike Srpske. Mandat članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine traje četiri godine.

(2) Od 30 članova, koje neposredno biraju birači registrovani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, 22 bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa članom 9.5 ovog Zakona, a osam su kompenzacijski mandati izabrani sa teritorije Federacije, u skladu sa članom 9.6 ovog Zakona

f) Zakonom o zaštiti prva Nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine regulisati učešće nacionalnih manjina u Izbornom procesu za Dom naroda BiH. (brojnost-zastupljnost nacionalne manjine u sveukupnom broj građna BiH).

(3) Od 16 članova, koje neposredno biraju birači registrovani u Centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Republike Srpske, devet se bira iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa članom 9.5 ovog Zakona, a šest su kompenzacijski mandati izabranih sa teritorije Republike Srpske kao cjeline, u skladu sa članom 9.6 ovog Zakona.

(4) Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanoj izbornoj jedinici za koju je registrovan u Centralni birački spisak.

Potpoglavlje B

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Mijenja se postojeći i glasi

Član 9.12

a) Dom naroda se sastoji od 4 kluba i to: klub Bošnjaka, klub Hrvata, klub Srba i klub nacionalnih manjina i građana.

b) Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od 19 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine (uključujući pet Hrvata, pet Bošnjaka i dva iz reda NM i građana) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba i dva iz reda NM i građana).

c) Od 4 člana u klubu Nacionalnih manjina i građana obezbijediti da po jedno mjesto nacionalnih manjina iz Federacija BiH i Republike Srpske bude garantovano mjesto.

Član 9.12 a

(1) Bošnjačke, hrvatske i delegate NM i građana u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, iz Federacije Bosne i Hercegovine bira bošnjački, hrvatski odnosno klub delegata iz reda NM i građana u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Delegati iz reda bošnjačkog, hrvatskog i NM i građana u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biraju delegate iz svog konstitutivnog naroda, delegati NM i građana biraju svoje delegate.

(3) Delegati iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ne učestvuju u postupku izbora bošnjačkih odnosno hrvatskih, odnosno NM i građana delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (pet Srba i dva iz reda NM i građana) iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

(5) Poslanici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i iz reda NM i građana u Narodnoj skupštini Republike Srpske ne učestvuju u postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Repulike Srpske.

Član 9.12b

(1) Izbor delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i iz reda NM i građana u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sprovodi se odmah po sazivanju Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim Zakonom.

(2) Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sprovodi se odmah po sazivanju Narodne skupštine Republike Srpske, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim Zakonom

POGLAVLJE 8

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Član 8.1

(1) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo BiH), koji se neposredno biraju sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine – dva člana biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Pravo da bude biran za člana Predsjedništva ima državljanin Bosne i Hercegovine, koji je radno sposoban i navršio 18 godina života i koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini najmanje 10 godina u poslednjih 15 godina prije dana održavanja izbor

(3) Birač upisan u Centralni birački spisak da glasa u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasati za jednog kandiata. Izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Dva izabrana člana predsjedništva nemogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda ili NM i građana.

(4) Člana Predsjedništva BiH, koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske – jednog kandidata biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.

(5) Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine.