Evropska komisija i Parlament zauzeli jasan stav za nastavak ulaganja u inkluziju Roma i nakon 2020. godine

Sledeći ciklus finansiranja, mora osigurati da sredstva budu dostupna i za konkretne mjere za borbu protiv anticiganizma i da omogući efikasan rad organizacija civilnog društva

1570

Koalicija (ERGO) koju čini više od 15 romskih i antirasističkih organizacija civilnog društva iz čitave Evrope, pozvala je danas Savjet Evrope i vlade evropskih država da se jasno opredijele prema novom prijedlogu za planove inkluzije Roma nakon 2020. godine. Prijedlog je u srijedu objavila Evropska komisija.

Direktorica mreže ERGO, Gabriela Hrabanova, pozdravila je ovaj korak:

“Komisija i Parlament su zauzeli jasan stav za nastavak ulaganja u inkluziju Roma i nakon 2020. godine. Sada je vrijeme to isto učine i nacionalne vlade, ojačaju svoju borbu protiv anticiganizma, ažuriraju i unaprijede svoje strategije u skladu s potrebama zajednice, radeći zajedno sa romskim civilnim društvom.”

Novi prijedlog Evropske komisije, istakao je ključne elemente za poboljšanje okvira EU Roma, uključujući: potrebu za uključivanjem Roma u glavne politike, borbu protiv antiiciganizma, poboljšanje učešća Roma, rješavanje različitosti među Romima, bolje prikupljanje podataka, ciljne indikatore i izvještavanje u strategijama integracije.

“Do sada, planovi za inkluziju Roma u zemljama članicama EU i zemljama u procesu pristupanja, nisu uključivali mjere za borbu protiv anticiganizma i uglavnom nije značajno poboljšana situacija za Rome širom Evrope”, rekao je Ðorđe Jovanović, predsjednik Evropskog centra za prava Roma.

“Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma nakon 2020. godine mora poslužiti da se suprotstavi efektima specifičnog strukturalnog rasizma, koji pogađa romsko stanovništvo širom Evrope”, dodao je.

Organizacije direktno pozivaju evropske zemlje na mjere koje prepoznaju sadašnji i historijski anticiganizam kao oblik rasizma; suprotstavljanje i sankcioniranje manifestacije anticiganizma u javnim diskursima, javnim službama i institucijama; osnaživanje civilnog društva i osiguranje neophodnih pravnih i institucionalnih mehanizmama uspostavljenih i sprovedenih radi krivičnog gonjenja zločina iz mržnje i govora mržnje.

Vrijeme je da evropske vlade daju prioritet “jačanju i razlikovanju fokusa na anticiganizmu kao osnovnom uzroku isključivanja Roma”, kao što je zaključeno i u Vodiču za anticiganizam koji je objavila evropska Grupa za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije.

Evropske institucije moraju osigurati da naredni ciklus budžeta EU (višegodišnji finansijski okvir 2021-2027), koji je u fazi pregovara, bude povezan sa prioritetima politike iz okvira EU Roma uključujući borbu protiv antigipsizma.

Pored toga, partnerski sporazumi sa državama članicama i operativni programi, moraju direktno imenovati Rome kao investicioni prioritet. Sledeći ciklus finansiranja, mora osigurati da sredstva budu dostupna i za konkretne mjere za borbu protiv anticiganizma i da omogući efikasan rad organizacija civilnog društva, da vlade budu odgovorne i da osiguraju osnovna prava Roma širom Evrope.

(portal-udar.net/ergonetwork.org)