„Flash“ iz Albanije: Borba protiv podozrenja i diskriminacije

1499

Veliki problem vezan za romsku populaciju u Albaniji je napuštenje osnovnog školovanja od strane romske djece. Kako je u razgovoru za UDAR izjavio Ervis Čota, predstavnik Omladinske organizacije Roma i Egipćana, djeca napuštaju škole zbog loše ekonomske situacije roditelja kao i podozrenja i lošeg odnosa prema manjinskim učenicima Romima. Za prvi problem je rezlog teško ekonomsko stanje većeg dijela romske populacije i nedovoljna sredstava za školovanje koja se izdvajaju za siromašne kategorije, a drugi problem su predrasude koje postoje prema romskoj manjini, koje su godinama generisane u većinskim zajednicama.

Međutim, na tom planu napravljeni su pomaci. Kako je rekao Ervis Čota, u sjevernoj Albaniji udruženje je organizovalo i obavilo razgovore sa direktorima škola, nastavnicima, ali i samim romskim i drugiim roditeljima.

„Dobijena je podrška i gradskih vlasti. Uspjeli smo obezbijediti u školama odsustvo bilo kakve institucionalne diskriminacije i mogućih predrasuda od nastavnika. Takođe, vidljivi su pomaci u suživotu djece i sve je manje predrasuda i napetosti naspram nečije nacionalnosti. Ovo pokazuje da širok razgovor u zajednici može dati rezultate“, rekao je Čota.

Ovaj romski aktivista je rekao da novi Zakon o radu predviđa zapošljavanje Roma i Egipćana, ali da u zadnjih godinu dana niti jedna osoba nije zaposlena.

„Zakon predviđa i samozapošljavanje. Na tome treba insistirati i ohrabrivati Rome i Egipćane da apliciraju. Posebno su zanimljivi romski zanati i lakše je da zanatlije osnuju obrt, nego da se zaposle u nekoj firmi“, rekao je Čota.