KAMPANJA ROMI ZA BIH, BIH ZA ROME: Koliko su političke partije zainteresovane za romsku zajednicu?

Ovom kampanjom Asocijacija mladih Roma “AKSIOM”, osim uticanja na romsku zajednicu da učestvuju u izboru lokalnih vlasti, pokušala je uticati i na sve političke subjekte da I Rome I Romkinje prihvate kao ravnopravne građane lokalnih zajednica I da u svoje programe ukljuće i probleme Roma I Romkinja

881

Asocijacija mladih Roma „AKSIOM“ pred predstojeće Lokalne izbore u BiH provela je kamapnju  “ROMI ZA BIH, BIH ZA ROME“  kao dio šireg projekta u okviru Transnacionalnog pokreta koji uključuje 12 zemalja u Evropi, a koga podržava Kancelarija za romske inicijative, Fonda za Otvoreno Društvo iz Berlina.

Kampanja je provodena u sedam lokalnih zajednica i to u Sarajevu, Visokom, Kaknju, Tuzli, Bugojnu, Prnjavoru i Brčkom.

U okviru kamapnje cilj je bio javno propitati političke stranke koje djeluju u ovim lokacijama, o tome da li su i koliko zainteresovane za rješavanje problema Roma i Romkinja u lokalnim zajednicama. Interesova nas je i način kako planiraju doprinjeti boljem životnom standardu u romskim zajednicama i da li njihovi izborni programi imaju sadržaj vezan za problematiku Roma.

Pored dijaloga sa političkim partijama, kamapanja se zasnivala i na radu na terenu, i to u dva aspekta: uticanje na svjesnost Roma i Romkinja o važnosti izlaska na izbore i tehničkog aspekta, educiranje o pravilnom načinu glasanja.

Ne/zainteresovanost političkih stranaka za problematiku Roma i Romkinja u BiH

U toku trajanja kampanje, „AKSIOM“ je putem e-maila dostavio upitnike velikom broju političkih partija u lokacijama gdje je sprovodio kampanju, tražeći odgovore o njihovim planovima i programima vezano za probleme Rome u BiH.

Dva dana prije otvaranja biračkih mjesta „AKSIOM“  je dobio odgovore na postavljena pitanja samo od dvije političke partije i jednog nezavisnog kandidata i to od Stranke demokratske akcije Kakanj, Nezavisne bosanskohercegovačke liste Kakanj i Nezavisnog kandidata za Gradsko vijeće grada Tuzla Nedžada Jusić.

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Kakanj je kroz odgovore na pitanja iz upitnika rekao da su generalno zainteresovani za rješavanje problema Roma i Romkinja i da je SDA Kakanj i do sada pružala podršku komšijama romske nacionalnosti.

“Svjesni smo da određeni dio ove populacije živi na marginama i životno su ugroženi. Naši vijećnici i Općinski načelnik su u proteklom period učestvovali u donošenju Odluka koje su imale za cilj poboljšanje života naših komšija Roma kroz izgradnju stambenih jedinica, plaćanje određenih životnih troškova, obezbjeđenje udžbenika za djecu, jednokratnih pomoći, kao i pomoć u zapošljavanju pojedinaca u pojedina javna preduzeća”, kažu iz OO SDA Kakanj.

Općinski odbor Nezavisne bosanskohercegovačke liste Kakanj također ističe da su veoma zainteresovani za rješavanje problema Roma i Romkinja u Kaknju i da je Kakanj jedna od Općina koja ima veliki broj Roma/kinja koji i sami treba da se uključe u rješavanje problema koje imaju u svojoj zajednici.

“Smatramo da nije dovoljan jedan pripadnik nacionalne manjine u OV i da problemi koje imaju jedan čovjek ne može riješiti. Zbog toga smo odlučili da gđu Zeminu Vehabović-Nunu podržimo kao ženu Romkinju koja se bori da popravi status Roma i Romkinja u našem društvu”, kažu iz OO NBL Kakanj.

Poznavanje problema Roma i Romkinja u lokalnim zajednicama

Probleme romske zajednice poznaju obe političke stranke koje su dostavili odgovore.

Iz SDA Kakanj kažu da su problem romske zajednice u Kaknju stambeno zbrinjavanje, nedostatak osnovnih uslova za život (hrana, odjeća), nedostatak zaposlenja, slabo obrazovanje romske djece i mladih.

NBL Kakanj upoznata je sa problemima sa kojima se susreću Romi/kinje u Kaknju preko njihove članice sada već kandidatkinje Zemine Vehabović-Nune.

“Probleme Roma i Romkinja mogu najbolje znati samo oni koji žive sa njima i svakodnevno se susreću sa problemima. Prvi problem koji je u našem društvu prepoznat i koji je najveći problem ne samo Roma/kinja nego i svih drugih jeste nezaposlenost”, ističu iz NBL Kakanj.

Upoznatost o postojanju i sadržaju strateških dokumenata vezanih za problematiku Roma i Romkinja

Na postavljena pitanja odgovore smo dobili i od Nezavisnog kandidata za Gradsko vijeće Grada Tuzla Nedžada Jusić.

Nedžad Jusić kaže da poznaje probleme romske zajednice u svojoj lokalnoj zajednici, te da je upoznat o postojanju i sadržaju Strategije za rješavanje problema Roma u BiH, Akcionih planova na državnom nivou, Lokalnog akcionog plana u lokalnoj zajednici, te Deklaracijom o integraciji Roma potpisanoj u Poznanu u julu 2019. godine.

“Dokument je dobar, ali moje lično mišljenje je da je isti malo ili nikako prezentovan lokalnim zajednicama koje bi trebale da uzmu veće učešće u realizaciji istoj”, rekao je Nedžad Jusić.

O poznavanju strateških dokumenata vezanih za Rome i Romkinje u BiH iz SDA Kakanj kažu da očekuju da će nadležna udruženja u čijem opisu djelovanja je rješavanje problema romske populacije, informisati i javnost ali i Općinske vlasti i Načelnika o svim pojedinostima ovih dokumenata i da će zajedno iznalaziti prave odgovore i rješavati konkretne problem.

Iz NBL Kakanj kažu da su svi dokumenti jako dobri i potvrđuju opredjeljenje svih da se uradi nešto kvalitetno za probleme sa kojima se susreću Romi i Romkinja. Naš stav je da puno više Roma i Romkinja mora biti u OV, odnosno lokalnim zajednicama gdje se svi ti programi moraju implementirati kako ne bi sve ovo ostalo samo mrtvo slovo na papiru.

“Zbog toga mi i želimo da naša Nuna sutra bude u OV Kakanj. Jedan čovjek ne može ništa sam da uradi ali više ljudi sigurno zajedno može”, rekli su iz NBL Kakanj.

Sadržaj programa političkih stranaka za lokalne izbore

Sva tri već navedena ispitanika kažu da njihovi programi za lokalne izbore predviđaju rješavanje problema romske nacionalne manjine.

Na kraju smo ih pitali, ukoliko dođu na vlast, kako i na koji način će rješavati probleme Roma i Romkinja i šta će prvo riješiti.

Iz SDA Kakanj su naveli da će nastaviti raditi na stambenom zbrinjavanju, obezbjeđenje hrane ugroženim porodicama, udžbenika za djecu, ali i rješavati druge problem koji se mogu pojaviti na području općine Kakanj a tiču se romske populacije, kao i uspostaviti saradnju sa udruženjima koja se bave rješavanjem problema Roma, da zajedno, partnerski donose kvalitetne odluke I doprinosu kvaliteti života ove populacije.

NBL Kakanj prvo će pokušati riješiti pitanje nazaposlenosti, tako što će vršiti pritisak na javna preduzeća koja su u vlasništvu lokalne zajednice, kako bi se povećao broj zaposlenih Roma/Romkinja na području lokalne zajednice.

Nezavisni kandidat Nedžad Jusić ističe da će raditi na legalizaciji romskih naselja, posredovati u zapošljavanju Roma i Romkinja, pružiti podršku romskim učenicima,  uključiti Rome i Romkinje u radna tijela gradskog Vijeća kao I u savjetima mjesnih zajednica.

Romski glas vrijedi

Organizovanih kampanja, edukacija, kontinuiranog rada i informisanja o izbornom procesu sa romskom zajednicom do sada nije bilo. Asocijacija mladih Roma “AKSIOM” ovom kamanjom  preuzima odgovornost i ulogu organizacije koja će raditi sa romskom zajednicom u BiH neposredno pred izbore, kako bi osigurali što veći broj ljudi koji će učestvovati u glasanju, a istovremeno izbjeći zloupotrebu, kupovinu i druge vrste manipulacija sa glasovima ljudi iz romskih zajednice.

Ovom kampanjom Asocijacija mladih Roma “AKSIOM”, osim uticanja na romsku zajednicu da učestvuju u izboru lokalnih vlasti, pokušala je uticati i na sve političke partije da i Rome i Romkinje prihvate kao ravnopravne građane lokalnih zajednica.

Asocijacija mladih Roma “AKSIOM” je poslala upite na e-mail adrese 35 političkih subjekata koji djeluju u 7 lokacija u kojima smo sproveli kampanju i dobila odgovor samo od 3.

Zato dragi Romi i Romkinje, vaš glas vrijedi. Izađite na izbore i pokažite da ste dio bh. identiteta.

(portal-udar.net)