Komitet ministara Vijeće Europe usvaja novi akcioni plan za uključivanje Roma

Uprkos određenom napretku, Romi u Evropi i dalje trpe anticiganizma, koji je prepoznat kao specifičan oblik rasizma koji se napaja predrasudama i stereotipima

780
Foto: www.coe.int

Komitet ministara Vijeća Europe danas je usvojio Strateški akcioni plan za uključivanje Roma 2020-2025 za borbu protiv anticiganizma i diskriminacije i za podršku ravnopravnosti.

Plan će također podstaći demokratsko učešće, promovisati javno povjerenje i odgovornost i podržati pristup inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju i obuci.

Mnogi od 10-12 miliona Roma u Evropi trpe ekstremno siromaštvo i isključenost. Postojanje rasprostranjenog anticiganizma jača i pogoršava njihovu ekonomsku i socijalnu situaciju. Nejednakosti i dalje postoje uprkos stalnim naporima na nacionalnom, europskom i međunarodnom nivou u borbi protiv predrasuda prema Romima, diskriminacije i zločina iz mržnje i daljnjem rješavanju njihovog uključivanja.

Novi plan nastoji povećati napredak postignut iz Tematskog akcionog plana Vijeća Europe o uključivanju Roma i Putnika (2016-2019), koji se bavio borbom protiv predrasudama protiv Roma, diskriminacijom i zločinima („anticiganizam“)  koristeći inkluzivne politike i inovativne modele rješenja na lokalnom nivou.

Uprkos određenom napretku, Romi u Evropi i dalje trpe anticiganizma, koji je prepoznat kao specifičan oblik rasizma koji se napaja predrasudama i stereotipima. To potvrđuju presude Evropskog suda za ljudska prava i nadzornih aktivnosti Vijeća Europe, uključujući nalaze Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), Savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i evropske manjine i Odbora za socijalna prava.

„Uznemiruje me što vidim da Romi ostaju žrtve različitih oblika diskriminacije, uključujući segregaciju u školama, govor mržnje i nasilje motivirano mržnjom u mnogim državama članicama“, rekla je generalna sekretarica Marija Pejčinović Burić.

„Međutim, ohrabrena sam fokusom ovog novog plana, jer on ima za cilj da osigura efikasno učešće samih Roma u procesima donošenja odluka i da poboljša bolju implementaciju nacionalnih i lokalnih strategija uključivanja Roma u obrazovanje i lokalne politike“, dodala je.

Novim akcionim planom upravljat će sljedeća temeljna načela:
Pristup zasnovan na ljudskim pravima, sa posebnim osvrtom na načelo nediskriminacije;
Poštovanje vladavine zakona;
Poštovanje različitosti i raznolikosti;
Efikasno učešće  Roma kao punopravnih članova društva;
Jednakost žena i muškaraca; i
Učešće Roma u svim odlukama koje ih pogađaju, kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou, putem njihovih reprezentativnih organizacija i predstavnika.

Cilj novog Akcionog plana je:

1.Povećano učešće Roma u javnom i političkom životu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou.

2.Povećani kapaciteti lokalnih vlasti za pristup i korištenje nacionalnih i međunarodnih sredstava, posebno EU fondova, za podršku njihovim strategijama za uključivanje Roma.

3.Razvoj pravnog instrumenta o sveobuhvatnom pristupu rješavanju govora mržnje u okviru ljudskih prava.

4.Povećana svijest šire javnosti o romskim pitanjima kroz aktivnosti podizanja svijesti.

5.Otklanjanje konkretnih prepreka za jednak pristup kvalitetnom obrazovanju podržava se na nacionalnom i školskom nivou; poboljšani kapacitet nastavnika za upravljanje raznolikošću i usvajanje inkluzivnih metoda podučavanja.

6.Uključivanje historije Roma i holokausta Roma u školske programe i udžbenike, također kroz obuku nastavnog osoblja.

Vijeće ministara bit će redovno izvještavati o postignutom napretku u provedbi plana, a srednjoročni pregled njegove provedbe objavit će se 2022., s konačnom evaluacijom planiranom za 2025. godinu.

Akcioni plan službeno stupiti na snagu na prvom sastanku Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i inkluzije (CDADI),  u Vijeću Europe u Strasbourgu, 6-8. aprila 2020. godine.

(portal-udar.net/coe.int)