Mađarski sud presudio: Oduzimanje romske djece porodicama je diskriminacija

493

Gradski sud u Budimpešti presudio je u korist Evropskog centra za prava Roma (ERRC) u predmetu kojim se osporava prezastupljenost i utvrđuje diskriminacija prilikom oduzimanja romske djece na državnoj skrbi u regiji Nógrád u Mađarskoj.

Sud je 4. oktobra utvrdio da je Ministarstvo ljudskih kapaciteta povrijedilo pravo na jednak tretman za djecu koja su zbog svog imovinskog stanja oduzeta od porodica, od kojih su većina Romi.

U presudi se navodi da su porodice bile diskriminisane na temelju društveno-ekonomskog statusa i siromaštva, kao i zbog njihovog romskog porijekla.

ERRC je djelovao kao tužilac u ovom slučaju od općeg značaja, zastupajući svu romsku djecu koja su bila pogođena oduzimanjem. Sud se složio sa zahtjevima ERRC-a za hitnim prekidom nezakonitog odvođenja djece i naložio Ministarstvu da prati i prikuplja podatke o broju djece na državnoj skrbi u regiji Nógrád za koju se smatra da su romskog porijekla, svake godine, tokom pet godina.

Prema riječima Adél Kegye, advokatici koja je zastupal ERRC u ovom predmetu, presuda je veliki korak naprijed jer obavezuje Ministarstvo da prikuplja etničke podatke.

„Ministarstvo je dužno izraditi protokol prikladan za prikupljanje anonimnih, statističkih i etničkih podataka o djeci pod državnom skrbi. To znači da Ministarstvo više ne može tvrditi da ne zna ko je Rom pa stoga da ne bude odgovorno za svoje postupke ili propuste koji u velikoj mjeri ugrožavaju Rome”, kazala je Kegye.

Tužba je podnesena nakon što je ERRC saznao da institucije za zaštitu djece u regiji Nógrád, koje su pod kontrolom Ministarstva, uzimaju romsku djecu na skrb na temelju socijalnog statusa porodica i siromaštva, kao i zbog institucionalnih pristranosti i predrasuda prema Romima.

Istraživanje koje je u ime ERRC-a provelo Udruženje Šansa za djecu (Gyerekesély Közhasznú Egyesület) pokazalo je da, iako Romi čine manje od 20% stanovništva ove regije, romska djeca predstavljaju više od 80% djece pod državnom skrbi. Podaci su pokazali snažnu vezu između dubokog siromaštva, teške deprivacije i ulaska djece u sistem skrbi. Iako se djeca ne mogu oduzeti porodici samo zbog materijalnih razloga, siromaštvo pogođenih porodica očito je bio značajan razlog za većinu oduzimanja.

U mnogim slučajevima oduzimanje se može spriječiti pružanjem sveobuhvatne podrške i odgovarajućih usluga siromašnim porodicama.