Nagrada EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj: „Nepoznate heroine“

Dvije nagrade će se dodijeliti za svaku od sedam zemalja, s vrijednošću od 7.500 eura za prvu nagradu i 4.500 eura za drugu nagradu, što će podrazumijevati ukupno 14 dobitnica. Očekuje se da će dobijene nagrade Romkinjama koje pobijede pomoći u aktivnoj borbi vezano za integraciju Roma

1169

Nagrada Evropske unije za integraciju Roma 2019. je posvećena Romkinjama koje su doprinijele promjenama u svojim lokalnim zajednicama, kao i Romkinjama aktivnim u organizacijama civilnog društva.

Nagradom se podstiče rad Romkinja na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koje su „nepoznate heroine“ zajednice, a ključni su akteri za poboljšanje socijalne integracije Roma u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Turskoj.

Nagrada ima za cilj:

Istaknuti ulogu i doprinos Romkinja u sferi integracije romske populacije;
Promicati ulogu Romkinja koje su ostvarile pozitivne promjene u njihovim zajednicama;
Učiniti vidljivom podršku i rad Evropske unije za integraciju Roma;
Podsticati koheziju među sudionicima uključenim u proces integracije Roma i osnažiti Romkinje unutar njihovih zajednica;
Osigurati vidljivost i održivost aktivnosti koje se provode na lokalnoj razini;

Identifikovati i podijeliti pozitivne primjere rada OCD-a, a posebno Romkinja aktivistkinja na lokalnoj razini.

Na konkurs se mogu prijaviti same Romkinje ili na drugi način, nominacijom od relevantne grupe, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija ili javnih tijela uspostavljenih u zemljama kandidatkinjama EU.

Prijave pojedinki

Prijavu mogu direktno podnijeti zainteresovane pojedinke;
Prijave moraju biti u odgovarajućem obliku, čitljive, dostupne i potpisane;
Nepotpune prijave se mogu odbaciti ako nisu ispravno popunjene;
Zahtjev se smatra valjanim, kada je uredno popunjen zajedno sa „Izjavom časti“;
Prijave moraju biti podnesene zajedno s odgovarajućom dokumentacijom, kao što je fotografija, kratki video isječak (najviše 5 minuta) i slično;

Može se podnijeti samo jedna prijava. U slučaju više prijava, podnositeljica zahtjeva će biti diskvalifikovana.

Nominacije

Nominacije mogu podnijeti osobe, relevantna grupa pojedinaca, međunarodne organizacije,
organizacije civilnog društva i javne vlasti aktivne u zemljama obuhvaćenih konkursom;

Nominacije moraju biti u odgovarajućem obliku, čitljive, dostupne i potpisane;
Nepotpune prijave se mogu odbaciti ako nisu ispravno popunjene;
Nominacija se smatrai spravnom, kada je uredno popunjena zajedno sa „Izjavom časti“;
Nominacije se moraju podnijeti zajedno s odgovarajućom dokumentacijom, kao što je
fotografija, kratki video isječak (najviše 5 minuta) i slično;
Svaka osoba / organizacija civilnog društva / međunarodna organizacija može podnijeti samo jednu nominaciju.

Dvije nagrade će se dodijeliti za svaku od sedam zemalja, s vrijednošću od 7.500 eura za prvu nagradu i 4.500 eura za drugu nagradu, što će podrazumijevati ukupno 14 dobitnica. Očekuje se da će dobijene nagrade Romkinjama koje pobijede, pomoći u aktivnoj borbi vezano za integraciju Roma. Dobitnice će biti pozvane da prisustvuju trodnevnoj studijskoj posjeti institucijama u Briselu, povodom „Romske sedmice“ od 18. do 21. marta 2019. godine.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sljedećem linku: //ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/information_and_rules_of_the_eu_award_for_roma_integration_2019.pdf?fbclid=IwAR3qxoGcp7XnVeASbhJTK9c0OwzJ-0v2O6wawc_aonXnmq9iOWbo4suiVtM.

Takođe, kreirana je i facebook stranica EU Award for Roma integration 2019. na kojoj se nalaze dodatne informacije i obrasci za prijave.

Rok za podnošenje prijava i nominacija, zajedno sa ostalom dokumentacijom je 15. februar 2019. godine do 23:59.

(portal-udar.net)