NOVI KORACI: BiH dobija akcioni plan za provedbu Poznanske deklaracije

Predviđeno je da se u skladu sa tim primjerima, u koordinaciji sa lokalnim nivoima vlasti i općinama, izradi potpuno drugačiji akcioni plan koji će biti utemeljen na koordinaciji sa lokalnim zajednicama u kontekstu identificiranja potreba romskih porodica u Bosni i Hercegivini

1331
Lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisli su 5. jula 2019. u Poljskoj Deklaraciju o integraciji Roma.

BiH radi na novom akcionom planu u vezi s poboljšanjem položaja Roma, saznaje Udar u resornom državom ministarstvu. Istovremenu, iz Delegacije EU u BiH za naš portal posjećaju da je poboljšanje položaja Roma direktno povezano sa napretkom zemlje ka članstvu u EU.

Pomoćnica ministra za ljudska prava BiH Saliha Đuderija kazala je za Udar da su započete aktivnosti izrade novog akcionog plana koji će uključivati zahtjeve koje je definisala Poznanska Deklaracija.

Kada je u pitanju situacija u kojoj se nalaze Romi u Bosni i Hercegovini, u kontekstu obaveza koje je preuzela BiH u povodu prihvatanja Deklaracije o integraciji Roma potpisane prošle godine u Poznanu, mi smo u toku ove godine već započeli aktivnosti izrade novog akcionog plana za naredni period, 2021-2025, koji će uključivati direktno zahtjeve koje je definisala Deklaracija iz Poznana – rekla je Đuderija.

Predviđeno je da se u skladu sa tim primjerima, u koordinaciji sa lokalnim nivoima vlasti i općinama, izradi potpuno drugačiji akcioni plan koji će biti utemeljen na koordinaciji sa lokalnim zajednicama u kontekstu identificiranja potreba romskih porodica u Bosni i Hercegivini, tim više što je već ranije započet, sa programom Evropske komisije, projekat koji se tiče mapiranja potreba za Rome u BiH.

-Nadamo se da će taj projekat biti na neki način implementiran u drugoj polovini ili početkom naredne godine – dodala je Đuderija.

Saliha Đuderija (Foto: Udar arhiva)

Ono što je konkretno bilo vezano za potrebe romskih familija tokom pandemije koronavirusa, Đuderija kao nacionalni contact point, odnosno resorni pomoćnik ministra, koordinirala je aktivnosti koje su se ticale lokalnih nivoa vlasti, međunarodnih i drugih romskih organizacija, koje su radile na pružanju podrške najugroženijim romskim porodicama u BiH.

U kontekstu toga postoji presjek, odnosno informacija koji dio aktivnosti je implementiran na prostoru Bosne i Hercegovine, s namjerom da se olakša romskim porodicama kroz pitanje njihove integracije.

Na koji način će utjecati sada nove aktivnosti u kontekstu ekonomskih posljedica i svih drugih aktivnosti u BiH kada govorimo o integraciji Roma, to je još malo prerano govoriti dok ne vidimo kako i na koji način će biti usvojen državni budžet Bosne i Hercegovine, koji velikim dijelom finansira aktivnosti koje se tiču integracije Roma, a tu mislim na grant za Rome koji se dodijeljuje svake godine u iznosu od više od 2 miliona za podršku integraciji Roma – kazala je Đuderija, i dodala da će do polovine juna imati informaciju o tome kako će izgledati budžet na nivou BiH, ako bude usvojen.

DELEGACIJA EU: ROMI JEDAN OD PRIORITETA

Inače, integracija Roma jedna je od osnova procesa proširenja Evropske unije a dva od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU direktno su povezana sa procesom integracije Roma, kazali su za Udar iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Foto: europa.ba

Iskazujući podršku Deklaraciji o integraciji Roma, omogućene regionalnim programom ‘Integracija Roma 2020’ koji finansira EU, lideri zemalja Zapadnog Balkana su obećali poduzeti potrebne korake za ostvarenje konkretnih rezultata u području zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, registracije u matičnim  evidencijama i nediskriminacije – rekli su iz Delegacije EU.

Dodali su da je BiH ostvarila određeni napredak u procesu integracije Roma u protekle dvije godine, naročito u području stambenog zbrinjavanja imajući u vidu da su obezbijeđene stotine stambenih jedinica.

Međutim, potrebno je još mnogo učiniti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi i socijalne inkluzije.

Pitanje zaštite Roma u BiH je veoma bitno za nas i potrebno nam je da vidimo proaktivno djelovanje na zaštiti manjina i promoviranju ljudskih prava svih građana BiH – naglasili su.

Od 2007. godine EU je obezbijedila preko 7,5 miliona eura kako bi podržala socio-ekonomsku integraciju Roma u BiH. To podrazumijeva stambeno zbrinjavanje, podršku mladim romskim aktivistima u njihovim lokalnim zajednicama kao i podršku romskim organizacijama i lokalnim vlastima u njihovim naporima da sarađuju na više koordiniran način.

Kroz dva projekta stambenog zbrinjavanja koje je finansirala EU, Akcija Roma I i II, obezbijeđene su stambene jedinice za 289 romskih porodica u 18 bh. općina. EU je doprinijela sa 5 miliona eura a lokalne vlasti su također finansijski podržale projekat. Također, projekat je uključivao i podršku razvoju novog Akcionog plana za stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma za period 2017-2020.

Foto: Udar arhiva

EU je obezbijedila i 160.000 eura za tekući projekat Promocija ljudskih prava i uključivanje romskih žena i mladih. Projekat će poboljšati kapacitet odabranih partnerskih organizacija, poboljšati položaj romskih žena i romski aktivizam mladih u ciljanim općinama, i uspostaviti instrument za učešće Roma u procesima odlučivanja. Projekt se bavi pravima i sudjelovanjem posebno ranjivih skupina, Romkinja i mladih, a generalni cilj projekta je izgradnja njihovih kapaciteta i vještina kroz pružanje mentorstva kako bi bili uključeni u društvene, kulturne i ekonomske aktivnosti u ciljanim općinama.

Projekat provode CARE International, Udruženje „Romska djevojka-Romani ćej“ i Udruženje Roma „Jačanje Zuralipe“.

Provodi se također i regionalni zajednički program EU i Vijeća Evrope ROMACTED, koji je počeo u martu 2018. godine. Cilj ovog projekta je pomoći lokalnim vlastima da integrišu specifične mjere za Rome u svoje redovne lokalne politike i budžete, jačajući time učešće Roma u izradi, provedbi i nadgledanju ovih politika i projekata – kazali su nam iz Delegacije EU.

Predstavnici deset općina u BiH, potpisivanje memoranduma – ROMACTED (Foto: Udar arhiva)

Dalje, „Integracija Roma“ također je regionalni program kojeg EU finansira sa 1,6 miliona eura, a provodi Vijeće za regionalnu saradnju. Glavni cilj ovoga programa je doprinijeti smanjenju socio-ekonomskog jaza između romske populacije i ostatka stanovništva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Program će pomoći vladama u regiji da ugrade specifične mjere i politike za Rome u standardne socio-ekonomske planove i državne budžete.

Osim toga, tekući projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ vrijedan 650.000 eura finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope a provodi ga Vijeće Evrope. Projekat se implementira u sklopu Zajedničkog programskog okvira „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“, čiji je ukupni budžet 41 milion eura.

Ovaj projekat se nadovezuje na projekat Horizontal Facility I o jačanju zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a pritom uvodi dvije nove komponente koje se odnose na pitanje diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta i borbu protiv govora mržnje. Cilj ovog projekta jeste poboljšanje funkcionisanja mehanizama za borbu protiv diskriminacije i njihova dostupnost osjetljivim grupama, uključujući i Rome.

EU je također finansirala projekat „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u BiH“, vrijedan 350.000 eura. Ovaj projekat je fokusiran na zaštitu i poštivanje prava na obrazovanje ranjivim dječacima i djevojčicama, poput romske djece i djece sa poteškoćama u razvoju.

Svi gore navedeni projekti doprinijelli su implementaciji Poznanske deklaracije. Udružili smo napore sa BiH institucijama, konkretno sa Ministarstvom za ljudska prava kao i sa mnogim nevladinim organizacijama kako bi efikasno i efektivno odgovorili na pitanje situacije Roma u BiH. Međutim, još mnogo toga treba da se uradi. Pro-aktivno zalaganje sa ciljem unapređenja situacije treba da bude naš svakodnevni posao – rečeno je za Udar iz Press odjela Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

PLANOVI OPORAVKA

Podsjećamo, vođa Akcionog tima projekta RCC-a Integracija Roma 2020, Orhan Usein, kazao je prije nekoliko dana za Udar da je u ovom trenutku potrebno staviti naglasak na ugroženost Roma pandemijom.

Roma Integration 2020 projekat prilagodio se novonastaloj situaciji i poduzeo korake s ciljem zaštite romske populacije. Gorući problemi romske populacije dodatno su došli do izražaja i postali su naglašeniji, te smo u suradnji s vladama i civilnim sektorom poduzeli sve mjere u cilju ublažavanja posljedica krize – kazao nam je Usein.

Dodao je da je projekat već u drugoj fazi, i da je osigurana saradnja sa vladinim sektorom i međunarodnom zajednicom, a da je Poznanska deklaracija doprinijela garanciji o uključivanju Roma u planove oporavka od Covid-19.

Orhan Usein (Foto: Udar arhiva)

U ovoj fazi, projekat Roma Integration 2020 radi na kreiranju aktivnih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih socio-ekonomskih mjera za oporavak od Covid-19 – naglasio je naš sagovornik.

Neke od mjera predloženih vladi uključuju identifikaciju svih romskih naselja koja nemaju priključak na vodu, opskrbu cisternama, redovno skupljanje otpada iz romskih naselja, dezinfekciju svih javnih površina u romskim naseljima, priključivanje svih romskih naselja i domaćinstva na komunalne usluge iz kojih su isključeni, smanjenje cijene električne energije ili subvencija, kao i interneta i TV pretplate, te oslobađanje od plaćanja stanarine za vrijeme trajanja vanrednog stanja.

(portal-udar.net)