Održana tematska sjednica o položaju Romkinja u Bosni i Hercegovini

U trenutnom sazivu Vijeća nacionalnih manjina Parlamenta FBiH sedam predstavnika romske nacionalne manjine, ali nema niti jedne Romkinje

1125
Tematska sjednica o položaju Romkinja u BiH održana u junu 2018.

U organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, te saradnju Ženske romske mreže “Uspjeh” i Care International Balkans, danas je održana tematska sjednica “Položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini”.

Članica Komisije, Maja Gasal Vražalica, rekla je u obraćanju novinarima da je tematska sjednica posvećena svim problemima Roma u BiH, sa posebnim naglaskom na Romkinje koje se nazale u znatno težem položaju.

“Članovi romskih udruženja su u svom terenskom radu došli do podataka da u BiH još ima predrasuda prema Romima u školskom sistemu i nastavnim programima, te je većina od 759 ispitane djece u Sarajevu, izjavila da ne bi željeli sjediti u klupi s Romima”, dodala je Gasal Vražalica.

Predsjednica udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Indira Bajramović, naglasila je da je dosta dokumenata usvojeno i veliki broj projekata realizirano u cilju poboljšanja statusa romske manjine u Bosni i Hercegovini.

“Možemo slobodno reći da u romskim zajednicama nismo zadovoljni ni implementacijom Akcionih planova, niti zakonima koji nam na papiru garantuju ljudska prava koja u praksi ne možemo da ostvarimo”, kazala je Bajramović.

Cilj održavanja sjednice je bio da se učesnici kroz dva panela “Socijalna politika i njen utjecaj na život Romkinj” i “Zakonodavni okvir i mehanizmi participacije Romkinja u radnim tijelima za Rome i nacionalne manjine” upoznaju sa problemima s kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine u BiH.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton, rekao je da se Romi svuda u svijetu suočavaju s diskriminacijom, uključujući i BiH, a za Romkinje je situacija još teža, te je poboljšanje u pogledu političkog učešća Romkinja jedan od načina za poboljšanje njihovog položaja.

Nažalost, kada je riječ o učešću Romkinja u savjetodavnim tijelima kao što su Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH, ili entitetskim Vijećima nacionalnih manjina, situacija je veoma zabrinjavajuća, jer je učešće Romkinja u ovim tijelima neadekvatno.

U trenutnom sazivu Vijeća nacionalnih manjina Parlamenta FBiH sedam predstavnika romske nacionalne manjine, ali nema niti jedne Romkinje.

Da bi se situacija promijenila u narednom periodu, jedan od zaključaka je da je potrebno kroz zakonodavni okvir utvrditi jasne kriterije za izbor i imenovanje članova/ica u Vijeća nacionalnih manjina BiH i PFBiH, Savjet nacionalnih manjina RS, Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH i drugim savjetodavnim tijelima na nižim nivoima vlasti kako bi se osigurala jednako učešće Roma i Romkinja.

Posebno je rečeno da cijeli prces treba učiniti transparentnijim i dostupnim svim pripadnicima nacionalnih manjina.

Treba istaći na kraju da je odziv na ovoj tematskoj sjednici bio veoma slab. Bili su pozvani delegate PSBiH, kao i članovi Vijeća nacionalnih manjina.

(portal-udar.net)