Općina Centar: Usvojen Lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma

1694
Sjednica Općine Centar

Na 16. sjednica općinskog Vijeća općine Centar, koja je održana u ponedeljak 30. oktobra, jednoglasno je usvojen Lokalni akcioni plan (LAP) za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i zdravstvene za period 2017.-2020.godine.

Podsjećamo, Općina Centar je u maju 2017. godine potpisala memorandum o razumijevanju sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Udruženjem Kali Sara Romski informativni centar, kojim je ozvaničen sporazum o izradi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma na području općine Centar Sarajevo za period 2017-2020. godine, a koji obuhvata obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i očuvanje kulturne baštine Roma.

Partneri na projektu izrade LAP-a za Rome  su se obavezali da će pružati tehničku i pravnu pomoć.Općina Centar je LAP za Rome na prostoru općine Centar  izrađen u  suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni  i Hercegovini i udruženja „Kali Sara- Romskog informativnog centra.

Izrađen LAP za Rome često je uslov za apliciranje ka donatorima za dobivanje novčanih sredstava, određenim prijedlogom projekata u cilju smanjenja ugroženosti i poboljšanja položaja Roma.

Jedna od radnji koje su prethodile samoj izradi LAP-a za Rome bila je i imenovanje radnog tima od strane načelnika Općine Centar Sarajevo koji  se sastoji od predstavnika  relevantnih službi Općine Centar, državnih institucija, javnih ustanova, međunarodnih institucija, romskog nevladinog sektora.

Radni tim je imao zadatak  da dostavi baze podataka iz svojih službi, institucija, ustanova, organizacija i sektora, a  vezane za stanje Roma u praksi i na terenu. Radni tim se sastajao četiri puta. Na prvoj radionici je odabran model izrade LAP-a za Rome i podijeljeni su zadaci radnom timu. Na drugoj radionici članovi su  izlagali  izvještaje iz institucija iz kojih dolaze. Na trećoj  radionici se kreirao nacrt  LAP- a za Rome, a na četvrtoj radionici je izvršeno usvajanje nacrta LAP-a za Rome od strane imenovanog radnog tima.

Dokaz o kvalitetu ovog dokumenta je i činjenica da je sastavni dio prijedloga BUDŽETA  Općine Centar planiranog za 2018. godinu, što pokazuje da ovaj dokument neće ostati ”mrtvo slovo na papiru” Ovaj LAP je jedan od kvalitetnijih dokumenata koji su do sada urađeni na lokalnom nivou sa jasno postavljenim ciljevima, mjerama, aktivnostima, definiranim nosiocima aktivnosti i odgovornostima, izvorima finansiranja, indikatora i vremenskog okvira.

Pored izrade LAP-a za Rome općina Centar kroz svoje redovne aktivnosti socijalne integracije Roma na ovom prostoru u 2017.godini  finasijski je značajno podržala projekte „Kali Sare“ u procesu  obrazovanje romske djece na svim nivoima, što je već ustaljena praksa, te obrazovanje odraslih u projektu  prekvalifikacije-dokvalifikacije, krajem 2016/2017. stambeno zbrinula 4 porodice.

„Kao predstavnik Udruženja „Kali Sara-Romski informativni centar“ Sarajevo, bio sam koordinator radne grupe i imao sam priliku da umjesto Predlagača odnosno Načelnika općine Centar, pred općinskim Vijećem obrazložim značaj usvajanja Akcionog plana za rješavanje problema Roma na području općine Centar Sarajevo. Dokument je rađen uz suglasnost i podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Posebno bih da se zahvalim općinskom Vijeću općine centar i donošenju odluke o usvajanju Lokalnog Akcioni Plana za rješavanje problema Roma na području općine Centar Sarajevo kao i timu koji je naporno radio i doprinjeo kreiranju jako kvalitetnog dokumenta“ rekao je Dervo Sejdić, inicijator izrade Lokalnog Akcionog Plana

(portal-udar.net)