Općina Kakanj gradi novi objekat za stambeno zbrinjavanje Roma

517

Općina Kakanj nastavlja sa realizacijom projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Kakanj“ koji ima za cilj davanje podrške implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, te poboljšanje statusa, uslova stanovanja i socijalne inkluzije Roma u ovoj općini.

Naredna faza obuhvata izgradnju objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje romskih porodica.

Na sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu Romsko naselje Varda.

Predlagač je bio općinski načelnik Mirnes Bajtarević, a Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

Data je saglasnost za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu u obuhvatu Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ za katastarsku česticu u naselju Varda, u svrhu izgradnje objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje Romske populacije, a radi se o objektu koji predstavlja nastavak ranijih aktivnosti na izgradnji stambenih jedinica za Rome.

Objekat će se graditi u obuhvatu usvojenog Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“.

Građevinska parcela za izgradnju ovog objekta je ukupne površine 287 kvadratnih metara.

Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ objavljene su u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

Inače,prema informacijama iz januara ove godine, od 2010. godine za kakanjske Rome izgrađeno je sedam novih zgrada sa 50 stambenih jedinica, te je u potpuno nove domove smješteno 200 porodica. Potrošeno je 2,3 miliona maraka, 600 hiljada od same Općine Kakanj, kazali su ranije iz Općine.

Naglasili su da je jedan od prvih zadataka novog načelnika Mirnesa Bajtarevića usmjeren ka Romima.

„Cilj je da našu Romsku populaciju, odnosno zajednicu Roma na Vardi, učinimo ljudima izgradnjom objekata dostojnim njihovog života, da ih maksimalno uključimo u život, da nema nikakve razlike između njih i bilo kojeg drugog građanina naše Općine Kakanj“, kazao je ranije načelnik.