Općina Kakanj: Stipendije učenicima romske nacionalnosti će se dodjeljivati neovisno o kriterijima

1290

Općina Kakanj na osnovu Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj je objavila konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2018/2019. godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni i redovni samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH

Visina stipendije je 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata.

Lista kandidata za dodjelu stipendija bit će sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova uzimajući u obzir sljedeće kriterije: socijalno-ekonomsku situaciju i ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

Ono što je značajno za ovaj konkurs jeste da će se studentima romske populacije, studentima medicinskog fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije dodjeljivati neovisno o utvrđenim kriterijima.

„Stipendija je dodatni motiv za rad, ali i obaveza da budemo bolji i uspješniji. Općina Kakanj je uvijek znala prepoznati potrebe studenata ali i đaka“, rekla je Ena Begić, prošlogodišnja stipendistica.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na ovaj konkurs dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, a spisak potrebne dokumentacije kao i cijeli konkurs mogu vidjeti na službenoj stranici Općine Kakanj.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Kakanj, od  23.07. do 06.08. 2018. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i  povratnike.