Općina Zavidović: Hoće li Akcioni plan poboljšati uslove života Roma u ovoj općini?

Primarni cilj ovog Akcionog plana jeste da doprinese unapređenju ukupnog položaja romske populacije kroz poboljšanje kvaliteta i uslova života te da podstakne bolje uključenje (integraciju) romske populacije u lokalnu zajednicu uz očuvanje kulture i tradicije Roma

1982
Zavidovići

Na području općine Zavidovići živi oko 800 građana pripadnika Romske nacionalnosti.
S obzirom na uočene potrebe za pomoć ovoj populaciji po raznim pitanjima, nametnula se potreba za planskim pristupom u rješavanju tih potreba i brojnih problema koji su rezultat uticaja različitih vrsta faktora.

U vezi s tim, Općina je pokrenula izradu Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i kulture za period 2019.-2023. godina.

Donošenje ovog Akcionog plana će, između ostalog, omogućiti efikasniji rad općinskih službi i drugih subjekata na unapređenju položaja Roma u navedenim oblastima.

Akcioni plan je bio u javnoj raspravi. U toku je sumiranje javne rasprave I priprema Prijedloga akcionog plana. Očekujemo usvajanje istog na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Zavidovići tj. krajem juna mjeseca – kazao je za portal Udar Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Općine Zavidovići.

Idriz Alihodžić, Foto: zavidovici.ba

Primarni cilj ovog Akcionog plana jeste da doprinese unapređenju ukupnog položaja romske populacije kroz poboljšanje kvaliteta i uslova života te da podstakne bolje uključenje (integraciju) romske populacije u lokalnu zajednicu uz očuvanje kulture i tradicije Roma.

Za realizaciju svih ciljeva akcionog plana planirano je ukupno od 676.500 KM do 700.000 KM, od čega je iz općinskog budžeta planirano od 158.000 KM do 180.000 KM, a ostatak iz drugih izvora, npr. od stranih i domaćih nevladinih organizacija putem fondova EU.

Redžo Seferović, predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovići, kaže za Udar da je na sjednici Vijeća, na njegovu inicijativu, pokrenuta rasprava o statusu Roma na području Zavidovića.

Urađen je lokalni akcioni plan u saradnji sa OSCE-om, odnosno približna socijalna karta na području Općine Zavidovići, da vidimo koliko ima Roma, koliko ih je zaposlenih, koliko primaju, koliko ih ima zdravstveno i socijalno osiguranje, koliko djece ide u školu, koje su njima potrebe, kako mogu ostvariti svoje socijalno pitanje – kazao nam je Seferović.

Međutim, nije se slagao sa prvim dijelom, bilo je malo grešaka pa je tražio ispravku, i to je islo na Vijeće.

Ispravke se tiču pitanja učesnika romske populacije u odbrani BiH. Koliko Roma je poginulo za vrijeme rata, koliko imamo invalida, koliko je stambenih jedinica napravljeno u Općini Zavidovići. Tu ne mislim na sanaciju i adaptaciju. Mislim izgrađenih stambenih jedinica – istakao je Seferović.

To je, kaže, bila njegova kritika, da se tu izvrši ispravka jer, kako kaže, na području Općine Zavidovići nije urađeno 150 domaćinstava, već 48 stambenih jedinica. A adaptacija i sanacija postojećih objekata, to je sve završeno.

Što se tiče romske populacije, naglašava Seferović, i ulice u kojoj Romi žive, nikad niko nije napravio ni metar asfaltnog puta.

Redžo Seferović

Romi nisu nikad mogli pokrenuti to pitanje prema Općini, odnosno prema vijećnicima. Mi smo 500 metara od grada, periferija grada, u urbanom dijelu grada. Zašto se nikad nije radila romska ulica? To smo pitanje pokrenuli, i evo asfaltirao se put, oko 117 metara…nesto se radi – kaže Seferović.

No, istaknuo je da se ništa ne radi na poboljšanju života Roma. On ističe da, da je svaki načelnik od 1995. zaposlio po jednog Roma u svom mandatu, danas bismo imali 5 zaposlenih Roma.

Samo da su tako načelnici razmisljali po svim općinama, ne samo Zavidovićima, danas ne bismo imali u Federaciji od 80.000 Roma samo 700 uposlenih, nego 7.000. Nekome nije u interesu da Romi rade. Nekome je u interesu da napravi getoizaciju Roma na području Općine Zavidovići – naglasio je Seferović.

Na području Zavidovića Romi se ne mogu edukovati i živjeti u stambenim jedinicama kao i svi drugi građani, plaćati stanarinu, i vodu, plin itd.

Zašto ja ne mogu da živim u nekom stanu? Zašto neko napravi kuću od 50-60 kvadrata i odvoji od grada recimo 10 kilometara, i nije mi dao nikakve uslove. U projektu stoji put, asfalt i signalizacija, a ovdje je samo nasut put, valjak prošao, nema ni rasvjete, ni asfaltirani put, niti vode kako treba. Neko je uzeo pare. Nama 14-člana porodica živi u 53 kvadrata – zaključuje Seferović.

Muamer Hrvić – stručni saradnik za obrazovanje, kulturu, sport, omladinski i nevladin sektor i poslove mjesnih zajednica – kazao je za Udar da je Općinsko vijeće Zavidovići usvojilo Nacrt Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma za period 2019-2023.

Provedena je i sumirana javna rasprava po navedenom Nacrtu, te je upućen konačan Prijedlog Akcionog plana prema Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Važno je napomenuti da u toku javne rasprave nije bilo značajnijih primjedbi na Nacrt Akcionog plana. Jedino je korigovan podatak o broju romskih šehidskih pordica. Umjesto dvije romske šehidske pordice, koriguje se podatak u  tri romske šehidske porodice. U Prijedlogu Akcionog plana sve ostalo ostaje nepormijenjeno – kazao nam je Hrvić.

Obilježavanje Svjetskog dana Roma u Zavidovićima

Podaci o Romima u Zavidovićima

Prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine na području općine Zavidovići 411 osoba izjasnilo se kao Rom.

Na prostoru općine Zavidovići Romi žive uglavnom na tri lokaliteta i to u naselju “Rupin do”, “Dolovi” i “Novo naselje” ali je primjetno naseljavanje određenog broja porodica u drugim gradskim i prigradskim naseljima.

Za potrebe izrade Lokalnog Akcionog plana za integraciju Roma na području Općine Zavidovići za period 2019.‐2023. i dobijanja preciznijih podataka o broju Roma na području općine Zavidovići, Općinski načelnik je Rješenjem imenovao Radnu grupu za provođenje ankete među pripadnicima romske populacije sa područja općine Zavidovići.

Na osnovu dobijenih rezultata ankete utvrđeno je da na području općine Zavidovići živi približno 729 osoba Romske nacionalnosti (broj je približan iz razloga što oko 20 porodica nije učestvovalo u detaljnom anketiranju).

Jedan od izgrađenih objekata u Zavidovićima (Foto: RIC Kali-Sara)

Obrazovanje i zdravstvo

Analizirajući rezultate ankete može se zaključiti da je uključenost pripadnika Romske nacionalnosti u škole u sistem obrazovanja vrlo slab. Većina anketiranih pripadnika Romske nacionalnosti kao razlog neuključenosti u sistem obrazovanja navodi nedovoljna finansijska sredstva za školovanje, ali kao razlog, između ostalog, navode i da jednostavno ne žele da pohađaju školu.

Razlog tome u najvećoj mjeri je nemaran odnos roditelja djece prema zakonskoj obavezi, navodi se su dokumentu. Iz ranije prikupljenih podataka o školovanju djece Romske nacionalnosti uočljivo je da ih samo mali broj srednjoškolske dobi nastavlja školovanje nakon završene osnovne škole, a niti jedana nije evidentiran kao student na fakultetu, niti postoji zabilježen slučaj da neko iz ove populacije sa područja općine Zavidovići posjeduje fakultetsku diplomu, navodi se u Akcionom planu.

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti Romske populacije može se zaključiti da skoro polovina pripadnika na području općine Zavidovići ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Među njima je najveći broj radno-sposobnih osoba, a problem je nastao zbog neblagovremene prve prijave ali i kasnijeg neredovnog javljanja na evidenciju Zavoda za zapošljavanje u zakonskom roku zbog čega gube pravo na zdravstvenu zaštitu.

Kada je riječ o stambenoj situaciji Roma uočljivo je da skoro većina romskih porodica živi u vlastitim stambenim objektima, dok su ostali sustanari, postanari ili korisnici privremenog smještaja.

Općina Zavidovići je u posljednjih nekoliko godina, u saradnji sa višim nivoima vlasti i stranim humanitarnim organizacijama (Sida, Leda, Karitas, Hilsfwerk, ASB…) u oblasti stambenog zbrinjavanja pomogla i stambeno zbrinula značajan broj romskih porodica kroz projekte sanacije i izgradnje stambenih jedinica za Rome (54 izgrađenih + 39 saniranih/ rekonstruisanih stambenih jedinica).

Samo 6 Roma ima posao

Prema podacima iz ankete 6 pripadnika romske populacije izjavilo je da je u radnom odnosu. Ostali su nezaposleni a veliki broj nezaposlenih nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, poslovnica Zavidovići, od ukupnog broja anketiranih njih 465 se ne nalaze na evidenciji za zapošljavanje (200 odraslih i 265 maloljetnih), 194 su u evidenciji (179 odraslih i 15 maloljetnih).

Nezaposleni se uglavnom bave sakupljanjem sekundarnih sirovina i preprodajom polovne robe. Neki se izdržavaju uz pomoć rodbine i prijatelja, dok je njih 8 ostvarilo pravo na penziju.

Redžo Seferović sa sinovima (Foto: tuzlanski.ba)

U Općini Zavidovići od 2010. godine, u Službi za upravu civilne zaštite, zaposlen je jedan pripadnik Romske nacionalnosti (vatrogasac), koji trenutno obnaša i funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići.

Problemi oko zapošljavanja Roma su višestruki, a ovom pitanju treba pristupiti višestrano. Osnovne prepreke zapošljavanja Roma su niska razina obrazovanja, nemogućnost ili neprihvaćanje dokvalifikacije i dodatnogo sposobljavanja; predrasude poslodavaca, marginaliziranost Romske populacije i život u siromaštvu itd.

(portal-udar.net)