Pokrenuta inicijativa za izradu Platforme za prava Romkinja u BIH

Platforma će se baviti i posebnim oblastima koje ranije nisu bile obuhvaćane strateškim dokumentima kao što su borba protiv diskriminacije, maloljetnički brakovi, borbu protiv anticiganizama i nasilje u porodici

1265
Foto: Udruženje Romkinja "Bolja budućnost"

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle i Ženska romska mreža Uspjeh, pristupili su izradi prve Platforme za prava Romkinja u Bosni i Hercegovini.

Izrada ovog dokumenta potaknuta je činjenicom da u prethodnom periodu potrebe Romkinja nisu adekvatno adresirane.  Platforma stavlja akcenat na propuste koji su se javili zbog neadekvatnog uvrštavanja perspektive Romkinja u akcione planove, strategiju i tijela koja predstavljaju nacionalne manjine i Rome u BiH.

Trenutni Akcioni plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stanovanja i zdravstva 2017. – 2020. planira se revidirati i obnoviti 2020. godine. Na taj način bi se nastavilo sa davanjem smjernica nadležnim državnim institucijama kada je u pitanju rješavanje problema Roma u BiH.

Platforma kao dokument sadrži analizu stanja u vezi sa potrebama Romkinja i preporuke ženske romske mreže “Uspjeh (ŽRM Uspjeh)” za izradu novog akcionog plana Bosne i Hercegovine (BiH) za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja 2020.-2024.godine

O potrebi izrade Platforme za prava Romkinja u BIH za Udar govorila je

Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” kaže da je ovaj dokument jako bitan i da će poslužiti prilikom revidiranja i izrade novih akcionih planova za rješavanje problema romske zajednice u BiH i podsjeća da potrebe Romkinja, do sada nisu uzete u obzir prilikom izrade strateških dokumenata.

Romkinje su posebno ranjiva kategorija, zbog višestruke diskriminacije, marginalizacije i nasilja. Ovaj dokument će poslužiti da sve Romkinje koje budu dio radnih grupa koriste platformu kao alat da se osigura da potrebe Romkinja budu adekvatno uvrštene u strateške dokumente i da se ponude prava rješenja za njihove probleme – rekla je Bajramović.

Platforma će se baviti i posebnim oblastima koje ranije nisu bile obuhvaćane strateškim dokumentima kao što su borba protiv diskriminacije, maloljetnički brakovi, borbu protiv anticiganizama i nasilje u porodici, dodala je Indira Bajramović.

Podršku u procesu izrade ove Platforme pružili su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centar Federacije BiH, Ženska mreža BiH, Udruženje za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ BiH, UN Women, CARE INTERNATIONAL Balkans, Kvinna till Kvinna.

Izradu ovog dokumenta, finansijski su podržale Oak Fondacija, UN Women i Kvinna till Kvinna.

Uz podršku pomenutih organizacija i fondacija ženska romska mreža “Uspjeh” u BiH želi iskoristiti dokaze i argumente prikupljene tokom projekta, ali i kroz dugogodišnje iskustvo u rješavanju problema Romkinja i njihovih porodica kako bi se pripremile za dijalog s relevantnim institucijama koje će biti uključene u izradu novog Akcionog plana za Rome i Romkinje nakon 2020 godine.

(portal-udar.net)