Poslovna prilika u Varšavi za mlade Rome i Romkinje

2052

Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je glavna institucija OSCE-a odgovorna za ljudsku dimenziju. Aktivnosti ODIHR-a sprovode se u 57 država članica u skladu sa političkim mandatom ODIHR-a. Među glavnim oblastima ODIHR-a aktivnosti su posmatranja izbora, kao i veliki broj projekata pomoći u oblastima izgradnje demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava, promoviranja tolerancije i nediskriminacije i integracije Roma i Sinta.

Poboljšanje položaja mladih Roma i Sinti u potpunosti je zasnovano na obavezama OSCE-a. Aktivno učešće mladih Roma i Sinti ostaje prioritet u mandatu za izgradnju kapaciteta OSCE-a u okviru Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Sinta u okviru OSCE-a, usvojenog 2003. godine, a nedavno unaprijeđen sa fokusom na omladinu u Odluci ministarskog vijeća 4 / 13 Unapređenje napora OSCE-a  za sprovođenje Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Sinta u okviru OSCE-a, sa posebnim fokusom na žene, mlade i djecu Roma i djece u decembru 2013. godine.

Nastavak Inicijativa za mlade Rome i Sinte u 2017. godini predstavlja platformu za konkretne aktivnosti u ovoj oblasti.

Štaviše, podrška mladima iz zajednica Roma i Sinti da se uposle u ODIHR je osmišljena tako da im pruži dragocjene vještine koje će im omogućiti dalji rad na polju ljudskih prava, upoznati ih sa radom i institucijama OSCE-a i da im pruži uvid u rad multietničkom, multikulturalnom timu u međunarodnoj organizaciji.

Rok za prijavu za poziciju, koja nudi mogućnost profesionalnog razvoja na kontaktnoj tački ODIHR-a za pitanja Roma i Sinti, produžen je do 1. oktobra 2017. godine.

Ovo predstavlja zanimljivu mogućnost da mladi Romi i Sinti steknu iskustvo iz prve ruke koji rade u međunarodnoj organizaciji, da šest mjeseci razvijaju svoje kompetencije i vještine.

Ovaj poziv možete naći ovdje: //jobs.osce.org/vacancies/junior-expert-contact-point-roma-and-sinti-issues-vnodic00673

(portal-udar.net)