Pozitivni pomaci u pogledu procesuiranja trgovine ljudima

Borba protiv teškog kriminala na zapadnom Balkanu - IPA 2019, a na tom sastanku sudionici bili su predstavnici Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i GIZ-a, saopćeno je iz Tužilaštva BiH

426

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić predsjedavala je online sastankom Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organiziranih ilegalnih migracija, na kojem je razgovarano o izvještavanju i razmatranju zajedničkih aktivnosti članova udarne grupe u prevazilaženju aktuelnih problema u tim oblastima.

Na sastanku je razgovarano o zajedničkim aktivnostima u procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenja ilegalnih migranata, te je nakon izlaganja rezultata rada svih institucija u proteklom periodu zaključeno da postoje pozitivni pomaci u pogledu procesuiranja te vrste krivičnih djela.

Jedna od tema odnosila se i na obuke i edukacije koje provode centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i međunarodne institucije, a značajne su za razmjenu iskustava i unapređenja znanja i vještina iz ove oblasti, a posebno u pogledu pružanja zaštite žrtvama trgovine ljudima.

Tadić je upoznala učesnike sastanka o aktivnostima na uspostavi novog Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju i terorizam,  u kojem će tužioci raditi na predmetima trgovine ljudima i ilegalnih migracija, što će značajno pomoći u efikasnijem radu na predmetima u ovoj oblasti.

U radu Udarne grupe sudjelovali su predstavnici pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i agencija za provođenju zakona sa nivoa države Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici međunarodnih institucija koje su uključene u borbu protiv trgovine ljudima.

Značajno je istaći da je nedavno održan sastanak na pripremi regionalne stručne radionice, koja će se odnositi na jačanje kapaciteta za procesuiranje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi sa fokusom na rad udarnih grupa. Sastanak je održan u okviru projekta Borba protiv teškog kriminala na zapadnom Balkanu – IPA 2019, a na tom sastanku sudionici bili su predstavnici Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije i GIZ-a, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

(FENA)