Predstavljena Faza II Inicijative za integraciju Roma

Fokus prilikom implementacije ovog programa će biti na stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju

1741
Orhan Usein, (Foto: Udar arhiv)

Juče je u Beogradu započela dvodnevna radionica koju organizuje Regionalno Vijeće za Kooperaciju (RCC). Cilj je da se zajedničkim idejama unaprijedi  sprovođenje nacionalnih strategija za Rome, sa fokusom na povećanje uloge civilnog društva.

Tokom radionice, predstavljena je i nova faza Inicijative za integraciju Roma 2019-2021, koja će se odvijati u sklopu programa Integracije Roma.

Orhan Usein, tim lider Akcionog tima za integraciju Roma Regionalnog saveta, rekao je da je jedan od RCC-ovih strateških ciljeva za naredni period, da se dodatno unaprijedi saradnja sa civilnim sektorom, te dodao kako će RCC u predstojećoj strategiji, posebnu pažnju posvetiti  na razvijanju partnerskog odnosa sa romskim nevladinim sektora.

Foto: Udar

Na radionici su predstavljeni i očekivani rezultati  druge faze ovog programa, koji se direktno vežu na smanjivanjene socio-ekonomskih razlika između Roma i neroma. Fokus prilikom implementacije ovog programa će biti na stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju, a kako bi program bio uspješan, prema riječima i samih organizatora, neophodno je uspostaviti kvalitetnu regionalnu saradnju kako sa nevladinim organizacijama, tako i sa vladama država Zapadnog Balkana i Turske.

Organizatori radionice fokus su usmjeravali na dobijanju povratnih informacija od strane partnera, odnosno učesnika radionice. Zahvaljujući tome, tokom prvog dana su definisani konkretni prijedlozi upućeni RCC-u o mogućnostima zajedničkog djelovanja koji bi rezultirao boljim mogućnostima za Rome na ovom području.

U nastavku radionice tokom današnjeg dana, biće riječi o strategijama za komunikaciju i razvoju kampanja.

(portal-udar.net)