Predstavljeni rezultati programa Romacted za prvu godinu implementacije

Romacted je zajednički program Evropske Unije i Vijeća Evrope, koji sprovodi Tim za pitanja Roma i Putnika Vijeća Evrope i Kancelarija Generalnog direktorata za programe sedam država korisnica Zapadnog Balkana i Turske

1733

Tokom prethodna dva dana, u Sarajevu je održana radna konferencija pod nazivom „Principi programskog budžetiranja sa fokusom na lokalne akcione planove za integraciju Roma i Romkinja“.

Konferencija je bila podjeljena u dva djela. Prvi je bio posvjećen mladim Romima i Romkinjama koji su angažirani kao medijatori između romske zajednice i institucija, dok je u drugom dijelu bio održan sastanak Savjetodavnog tijela ROMACTED programa, gdje su prezentovani rezultati rada u prvoj godini realizacije projekta u 10 bh. općina/gradova.

Predstavnik partnerske organizacije na projektu, Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj, Mujo Fafulić, naglasio je važnost saradnje svih onih koji se bave integracijom Roma u BiH, koja je neophodna za postizanje kvalitetnih i dugoročnih rezultata.

„Pozivam sve predstavnike međunarodnih organizacija da se pridruže i podrže ROMACTED program u BiH, jer zajedničkim snagama možemo doprinijeti punoj integraciji romske zajednice u svim segmentima života“, naglasio je Fafulić.

Cilj ove konferencije je bio upoznavanje sa principima programskog budžetiranja, što predstavlja izuzetno važno ulaganje u podizanje znanja i vještina predstavnika lokalnih institucija za programsko budžetiranje.

„U drugoj fazi Romacteda, fokus je bio na umrežavanju lokalnih zajednica sa svim akterima. Projektom su uspostavljene akcione grupe na lokalnom nivou, koje se sastoje od predstavnika institucija i predstavnika Roma. Proces integracije podrazumijeva integraciju ovih grupa u lokalne zajednice, da se definišu jasno prioriteti, potrebe i budžet za integraciju Roma“, rekla je Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ona je dodala da lokalne zajednice trebaju da raspolažu tačnim podacima o potrebama romske zajednice u pogledu stanovanja i svih drugih oblasti, a samim time i lokalni akcioni planovi koji će se, ili revidirati ili izrađivati novi, trebaju imati tačno određene budžete za rješavanje ovih pitanja.

„Prema našim procjenama do kraja 2020.godine  bi se trebalo ukupno izraditi 40 lokalnih akcionih planova u općinama sa velikim brojem Roma“, Dodala je Đuderija.

Općine/gradovi uključeni u ovaj program su Visoko,Kakanj, Donji Vakuf, Travnik, Vukosavlje, Prnjavor Tuzla, Bijeljina, Gradiška i Distrikt Brčko, čiji su predstavnici predstavili pojedinačne aktivnosti koje su realizirane tokom prve godine programa.

Tokom diskusije, posebno je naglašeno da se ne zaborave i dalje uzimati u obzir stvarne potrebe romskih zajednica kako bi se riješili problemi i doprinijelo općem napretku i integraciji, jer efekti ovog i sličnih programa će se pokazati tek u dugoročnom roku.

„Znat ćemo da smo uspješno odradili svoj posao u poboljšanju uslova života romske zajednice kada se produži životni vijek Roma, koji se trenutno znatno niži od generalne populacije“, rekao je romski aktivista iz Tuzle, Nedžad Jusić i dodao da će se promjene desiti tek onda kada Romi i Romkinje budu imali veće učešće u javnom životu gdje se donose odluke.

Romacted je zajednički program Evropske Unije i Vijeća Evrope, koji sprovodi Tim za pitanja Roma i Putnika Vijeća Evrope i Kancelarija Generalnog direktorata za programe sedam država korisnica Zapadnog Balkana i Turske.

(portal-udar.net)