Preporuka Vijeća Evrope: Škole bi trebale uključiti historiju Roma u nastavne programe

Preporuka poziva na suzbijanje upornog anticiganizma nudeći uravnoteženo i kontekstualizirano učenje o historiji Roma i/ili Putnika, odražavajući i njihovu nacionalnu prisutnost i historijski kontekst, i njihovu zajedničku historiju kao naroda koji je prisutan u Evropi vijekovima

957
Spomenik romskim žrtvama nacizma u Berlinu/ (Fototo: Udar arhiva)

Odbor ministara Vijeća Evrope usvojio je ove sedmice Preporuku koja po prvi put poziva 47 zemalja članica da u nastavne planove i programe uključe historiju Roma i/ili Putnika.

Kao efikasno sredstvo za borbu protiv mržnje, diskriminacije i predrasuda, radikalizacije, poricanja holokausta i revizionizma, ova Preporuka bi poboljšala razumijevanje da su Romi i/ili Putnici sastavni dio kako nacionalnih tako i evropskih društava.

U Preporuci se naglašava važnost učenja o holokaustu koji je počinio nacistički režim i njegovi saveznici, kao i o drugim zločinima počinjenim nad Romima i Putnicima širom Evrope.

Preporuka poziva vlade da integriraju aktivnosti o sjećanju na romske žrtve holokausta u formalno i neformalno obrazovanje, a u vezi s Evropskim danom sjećanja na romske žrtve holokausta (2. avgustom) ili s datumom koji će biti više prilagođen historijskom kontekstu države, na primjer lokalne godišnjice zatvaranja ili deportacije Roma u koncentracione logore.

Ali takva izrazito negativna historijska razdoblja trebala bi biti nadopunjena podučavanjem historijskih momenata kada Romi i/ili Putnici nisu bili žrtve. Na primjer, podučavanje bi se trebalo odnositi na pozitivne priče o historiji Roma i/ili Putnika, kao što je njihov doprinos lokalnoj, nacionalnoj i evropskoj kulturnoj baštini, te aktivna uloga koju su Romi, Sinti i Jeniši imali u anti-nacističkim i anti-fašističkim pokretima otpora, navodi se u Preporuci Vijeća Evrope.

Preporuka poziva na suzbijanje upornog anticiganizma nudeći uravnoteženo i kontekstualizirano učenje o historiji Roma i/ili Putnika, odražavajući i njihovu nacionalnu prisutnost i historijski kontekst, i njihovu zajedničku historiju kao naroda koji je prisutan u Evropi vijekovima.

Na primjer, učenje bi trebalo sadržavati informacije o doprinosu koji Romi i Putnici daju nacionalnim ekonomijama, kao što su trgovina, prerada metala, stočarstvo. Trebalo bi se odnositi na različite aspekte historije i kulture Roma i/ili Putnika, kao što su pripovijedanje, književnost, religija, muzika i tradicija, istovremeno podižući svijest o „asimetričnom društvenom napretku i nejednakom pristupu socijalnim pravima“ koji su doživjeli kroz historiju.

Kako bi se osiguralo pravilno obrazovanje, nastavni planovi i programi trebali bi obratiti pažnju na historijske izvore za borbu protiv anticiganizma, govora mržnje, propagande i lažnih informacija, koji se tako lako šire putem interneta i društvenih mreža.

Prema Preporuci, podučavanje historije Roma i/ili Putnika ne mora biti u formi dodatnih časova, nego bi se moglo uključiti u razne školske predmete, poput historije, građanskog ili socijalnog obrazovanja, književnosti, religije ili etike, likovnog, muzičkog obrazovanja ili jezika, te bi tako imalo ograničene ili nikakve budžetske implikacije.

(portal-udar.net)