Prevazilaženjem stereotipa i predrasuda do unapređenja položaja Roma

307

Prevazilaženje predrasuda i stereotipa, jedan je od osnovnih načina sprječavanja diskriminacije, ključna je poruka radionice ,,Aktivnim dijalogom do dekonstrukcije stereotipa jednakog pristupa pravdi” koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem „Kali Sara – Romski informativni centar“ i uz podršku Vlade Švedske, organizovalo 19. i 20. aprila 2022. godine, u Sarajevu, u mjesecu obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Cilj radionice je kroz razvoj novih znanja i vještina te jačanje svijesti uposlenih u pravosudnim institucijama, raditi na otklanjanju predrasuda i stereotipa prema Romima te jačati kapacitete za rad pravosudnih institucija.

Kako je tokom obraćanja istakao Dervo Sejdić iz Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, u sudskim procesima, zbog stereotipa, predrasuda i nepoznavanja diskrimancije, može doći do pogrešne procjene na nivou određenog predmeta, a ovakve vrste obuka najbolji su pristup u borbi protiv diskriminacije, stereotipa i predrasuda prema romskoj populaciji i romskoj zajednici.

Romi su prepoznati kao najbrojnija i najugroženija manjina u BiH, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju, VSTV BiH kroz Projekat “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ realizuje brojne aktivnosti s ciljem sprječavanja i eliminacije diskriminacije u pravosuđu BiH.

“VSTV BiH realizuje brojne aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja ranjivih grupa pred bh. pravosuđem. Povodom Međunarodnog dana Roma, koji je obilježen 8. aprila, odlučili smo organizovati radionicu za nosioce pravosudnih funkcija, a koja se odnosi na uočavanje predrasuda i stereotipa s kojim se susrećemo kao nositelji pravosudnih funkcija. Naš cilj je smanjiti bilo kakvu pojavu diskriminacije kada osobe romske populacije dolaze u kontakt s pravosuđem”, pojasnila je Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta.

Učesnici radionice bili su sudije i tužioci iz cijele BiH koji su kroz interaktivne sesije i „Živu biblioteku“ radili na unapređenju vlastitog sistema vrednovanja koji vodi ka prevladavanju predrasuda formiranih na osnovu nepoznavanja ili nedostatka informacija o drugima, a što će se, kako su naglasili, itekako odraziti na njihov lični i profesionalni razvoj.

Iz Ambasade Švedske u BiH su poručili kako je jačanje svijesti nosilaca pravosudnih funkcija o oblicima diskriminacije od posebnog značaja jer se nerijetko dešava da vršimo određenu vrstu diskriminacije, a da toga nismo ni svjesni te se stoga dodatna edukacija i usavršavanje uposlenih u pravosudnim institucijama prepoznaje kao jedan od ključnih preduslova u procesu borbe protiv diskriminacije ranjivih grupa.

VSTV BiH, kao regulatorno pravosudno tijelo, kontinuirano radi na realizaciji aktivnosti koje će osigurati jednak pristup pravdi za sve građane pred sudom, kao i jednak odnos nosilaca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema, bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status, kazali su iz VTSV-a.