Primljena k znanju Preporuka Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma u školske programe

803
Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Preporuka Komiteta ministara Vijeća Evrope državama članicama o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavni materijal.

Na sjednici, koja je održana u Brčkom, članovi Vijeća razmatrali su Izvještaj Evropske komisije o napretku za BiH – poštivanje i zaštita manjina i kulturnih prava, te odlučili da upute dopis Savjetu nacionalnih manjina Republike Srpske, Savezu nacionalnih manjina RS, Zajedničkoj komisiji za ljudska prava i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U dopisu će zatražiti da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH donese strategiju koja će regulisati prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH.

Vijeće također zahtijeva da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izjasni o mogućnostima spajanja posebnih strategija, koje su već donesene na pojedinim nivoima vlasti, u jedinstven dokument na državnom nivou, koji bi se zatim dostavio insitucijama Evropske unije.

Vijeće će zatražiti i očitovanje Savjeta i Saveza nacionalnih manjina RS o donesenim strategijama o pravima nacionalnih manjina u RS, te njihov stav u vezi s mogućnošću izrade državne strategije o pravima nacionalnih manjina.

Na sjednici je usvojen zaključak da se, po donošenju, Strategija razmatra na nekoj od narednih sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH, uz prisustvo predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi za zloupotrebu izjašnjavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini, a radi ostvarenja ličnog interesa, odlučeno je da član Vijeća Nedžad Jusić pripremi adekvatan materijal o kome će se voditi rasprava i donijeti eventulni zaključci na nekoj od narednih sjednica.

Uoči početka sjednice održana je posebna svečanost, na kojoj je Vijeće nacionalnih manjina BiH uručilo zahvalnicu prvom zamjeniku visokog predstavnika u BiH i supervizoru za Brčko Distrikt BiH ambasadoru Michaelu Scanlanu. Zahvalnica ambasadoru Scanlanu dodijeljena je radi posebnog doprinosa u pokretanju procedure oko donošenja Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH.

(portal-udar.net)