Promovisana stranica preko koje se može podnijeti žalba na postupanje policije

Kada se konkretno radi o policijskim ovlaštenjima, istraživanje je pokazalo da se građani, pravna lica i drugi subjekti najčešće žale na upotrebu sile, izdavanje upozorenja ili naredbi, zaprimanje prijava te pregled lica, stvari i prevoznih sredstava

785

Internet stranica zalbe.ba, prva u Bosni i Hercegovini koja se odnosi na informisanje građana o postupku podnošenja žalbi na rad policijskih službenika promovisana je danas u Sarajevu.

Prema nalazima istraživanja obavljenog u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, najčešći razlozi zbog kojih građani, pravna lica i drugi subjekti podnose žalbe na rad policijskih službenika_ca su neprofesionalno i nekorektno ponašanje, ili drugo ponašanje koje narušava ugled policijskog organa (primjera radi, ta ponašanja mogu biti traženje mita, psovanje, vrijeđanje i sl.), izdavanje prekršajnih naloga te nepostupanje po prijavama.

Kada se konkretno radi o policijskim ovlaštenjima, istraživanje je pokazalo da se građani, pravna lica i drugi subjekti najčešće žale na upotrebu sile, izdavanje upozorenja ili naredbi, zaprimanje prijava te pregled lica, stvari i prevoznih sredstava.

Kako je pojašnjeno na današnjoj konferenciji, nisu rijetki slučajevi da žalbe građana, pravnih lica i drugih subjekata budu neosnovane, a najčešći razlozi za to su upravo nepoznavanje policijskih ovlasti i propisa, odnosno radnje, koje je počinio_la policijski_a službenik_ca i koje su predmet žalbi, nisu u sukobu sa zakonom propisanim ovlaštenjima. Također, jako važan element neosnovanosti žalbi jeste i nedostatak dokaza.

Na današnjoj konferenciji naglašeno je da na navedenoj stranici građani mogu i anonimno podnijeti žalbe, ali je veoma važno da se ispune svi podaci poput vremena, mjesta, razloga i ostalih dokaza koje upućuju na to da je došlo do neadekvatnog postupka službeniak.

Kristina Jozić

Kristina Jozić, predsjednica Udruženja “Mreža policijskih službenica”, govorila je o prvom stubu projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, koji se odnosi  na unapređnje ravnopravnosti spolova policijskim strukturama u BiH.

„Činjenica je da su u policijskim strukturama u BiH na svim nivoima policijske službenice podzastupljne, a na višim pozicijama, odnosno na mjestima odlučivanja ih nema nikako. Uprkos činjenici da žene čine 50 posto našeg društva“, kazala je Jozić dodavši da tome najviše doprinosi rodni stereotipi i predrasude o ženi kao o slabijemspolu i još uvijek o policiji kao muškom zanimanju.

Prema njenim riječima najbolji način za prevazilaženje stereotipa je edukacija, koja je veoma dugotrajna.

„U okviru ovog projekta razvijen je program obuke za trenere i trenerice koji je usmjerenna podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policijskim strukturama“, kazala je Jozić, napomenuvši da su edukacije u nekim policijskim strukturama već uvrštene u planove i programe.

Također, u okviru ovog projekta obratila se pažnja ne samo na prisustvo već i na ulogu žena u policijskim strukturama pa je obavljen i određen broj intervjua sa pripadnicama određenih sigurnosnih struktura što je imalo za cilj i da se javnosti pošalje poruka da žene mogu jako dobro, a nekada čak i bolje obavljati sve složene policijske poslobei zadatke, kao i da se podstaknu mlade djevojke i žene da se prijavljuju na akademije za sigurnosne agencije, kao i da se već zaposlene odvaže za unapređenje položaja.

Benjamin Plevljak, ispred Centra za sigurnosne studije, kazao je kako su se uz predstavljanje stranice odlučili i na to da predstave i nalaze  istraživanja koja su do sada sproveli. Radi se o istraživanju i publikaciji „položaj žena u policijskim agencijama u BiH.

Istraživanje je bilo usmjereno na svih 16 agencija na teritoriji BiH, a većina podataka se odnose na period zaključno sa 1. juna 2020. godine.

Benjamin Plevljak

„U ovih 16 agencija radi 22137 osoba, a od tog broja je 20 posto žena, odnosno oko 4413 žena je zaposleno u svih 16 agencija. Nalazi istraživanja su pokazala da se 66 posto zaposlenih žena nalazi u administraciji, dok se preostali broj odnosi na službenice. Jedina policijska agencija u BiH koja odstupa od ovog pravila jeste Granična policija BiH gdje 58 posto zaposlenih žena se nalazi u statusu policijske službenice.”

Tim povodom skrenuo je pažnju na članom zakona o ravnopravnosti spolova BiH, to je član 20 koji kaže da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu od 40 posto.

S tim u vezi, kako navodi Plevljak, moglo bi se reći da je naš policijski sektor na pola puta da se to ostvari.

Kada je riječ o činovanjima nalazi istraživanja su pokazala da 62 posto policijskih službenica u činu policajke ili starije policajke, radi se o dva najniža policijska čina. Nema ih u činovima generalne i glavne generalne inspektorice.

Prema riječima Plevljaka, istraživanja su pokazala da situacija nije tako dobra i da se još dosta mora raditi kada je riječ o unapređenju prava žena i njihhove zastupljenosti .

(Portal Udar)