Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja potpisan u Goraždu

627

U Goraždu je danas potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece. Protokol su potpisali predstavnici 23 institucije nadležne za zaštitu djece i prevenciju eksploatacije i prisilnog prosjačenja djece na Bosansko-podrinjskom kantonu.

Prisilno dječije prosjačenje je krivično djelo, a protokol pruža jasne korake koje svaka potpisnica u sistemu zaštite djeteta treba poduzeti kada se susretne s djecom u visokom riziku ili djecom koja su žrtve bilo kojeg oblika eksploatacije, saopćeno je iz World Vision BiH.

– Cilj ovog protokola je stvoriti sigurno okruženje za svako dijete u BPK. Samo prema statistikama Ministarstva sigurnosti BiH, u ukupnom broju evidentiranih žrtava trgovine ljudima, najzastaupljenija su djeca, a od oblika trgovine je najzastupljenije prosjačenje – izjavila je direktorica Udruženja Zemlja djece u BiH Mirsada Bajramović.

Da bi se prava na zaštitu od eksploatacije, zlostavljanja i zanemarivanja ostvarila, potrebno je djelovati preventivno, a u slučajevima kada se ekploatacija, zlostavljanje ili zanemarivanje dogodi osigurati pravovremenu multisektorsku i multidisciplinarnu intervenciju koja će obezbijediti adekvatno zbrinjavanje i oporavak djeteta.

– Svojim potpisom, nadležne institucije se obavezuju na koordinaciju i pravilno postupanje sa potencijalnim žrtvama trgovine, u ovom slučaju djece izložene eksploataciji, a u skladu s protokolom – izjavila je predstavnica World Vision-a BiH Adisa Redžić.

Protokoli se uspostavljaju u općinama i gradovima u kojima je evidentiran visok broj djece koja prosjače. Do sada su protokoli potpisani u osam općina, a potpisat će ih se i u upotrebu staviti ukupno 30.

Uz podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država, World Vision BiH u partnerstvu s Udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informativnim centrom Kali Sara, provodi projekt s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima.

Pored jačanja sistema prevencije i reagovanja na krivična djela trgovine ljudima, u lokalnim zajednicama sa velikim brojem djece u riziku zagovaramo za promjenu shvatanja i ponašanja koja ugrožavaju prava djece.

– Razgovaramo s ljudima unutar zajednica i informišemo ih da je ovo krivično djelo i da niti jednom djetetu nije mjesto na ulici, već u školi – izjavio je član Romskog informativnog centra “Kali Sara” Dervo Sejdić.