Jovana Barbu: Bijandilem telal baxtali čeharin, numaj but manuša naj len gova baxt thaj odolese mangav te ažutinav lendje

2218

Bajrovipe ande Bijeljina pala 18-bršengi Jovana Barbu na avilo avrečhende deso bajrovipe e avere čhavorenge e gova foreste. Sikadi, ande štarto klaso ande Ekonomska škola, vaćarel kaj bijandili telal baxtali čeharin thaj haćarel kaj but avere naj seha-len gova baxt, pala pe sar lake themeske peravne andaro romano amalipe.

Ande Jovanaće familija na avili but polemika pala edukacijako barikanipese, numaj voj thaj lako phral thaj phen, e anglunipestar astarde “o bahval ande zeja”/ažutipe te aven but resle.

Mo dad džuvdel pala o djive kana ka dikhel pala sako lesko čhavo diploma pala gatisardo fakulteto.  Thaj, amen trin čhavore den porade koring gova reslipe.  Mo phral Petar si ande angluno brš pe Ekonskomsko fakulteto, mi phen Dragana injato klaso ande fundeski škola, barikano mothovel Jovana.

Džiko avere čhavoren maladilen e diskriminacijasa ande škola, Jovana naj sesa-las gasave problemura. Laki pašimata, e amalenca thaj e profesorenca, dije laće ažutipe pala lako resipe. Jovana haćarel sar o baro amalipe polohko mukel anglakrisipen koring e Romende sar koring biškolake dženura.

Sajekh avilem barikani so sem Romni thaj na avilo trubujipe te garadinav gova e khonikendar. Nikana našti te bistrav mrno angluno djive ande maškarutni škola. Amen sikade mothodilam e amare nacionalne peravipende, thaj avilem pe rindo te dav mrno mothodipe. Kana vaćardem numaj jekh alav- Romni, astarda biašundipe. Savore dikhle man e bipaćavipesa, sar phenav o bičačipe. „Tu Romni? Nane šansa!? Na dikhes sar Roma dikhen!”, von astarde e phučipenca. Xasavdem pes guglo thaj vaćardem peske: Ka ićaren tumen pe godji maj lačhe kon si Jovana Barbu. Reslem. Akana savore but lačhe džanen kon sem thaj so sem thaj paćaven gova, mothovel Jovana.  

Ando kontakto e avere romane čhavoren si bibutvarno, numaj voj haćarel lendje problemura thaj trubujipa. Siklipe haćarel sar piro majzuralo sastro, numaj Jovana si-la o godjipe kaj situacija ande savi dzuvden, but romane čhavoren ačhaven e zuralipesa te na džan ande škola.

E forosko amalipe pala edukacijaki promocija e Romengo “Otaharin”, ćerel bući te bajroven e romane čhavorengo intereso pala sikljovipe/ pala škola.  Nadomut maladilem o cikno Rom, akana na džanav lesko anav. Phučlem les kaj te džal ande škola, thaj vov vaćarda man: „ Va, thaj but kamav škola thaj amala!“ Čačipe si, e čhavorende trubuj numaj cira pala o baxt, vaćarda Jovana.

Jovana na ćerel bući thaj naj si aktivna ande lokalne nevladine organizacije save ćeren bući thaj aktivitetura pala romane phučipa, numaj voj ćhelel, djilabel, del recitacije thaj pe gova drom ćerel promocija pala e Romengi kultura. Efta brš si i dženi ande Srpsko kulturako-artistikano amalipe „Semberija“ thaj haćarel kaj laće majšukareske vaktura thaj minutora ando lako džuvdipe si kate, e gova amalipeste. Phenel kaj repertoaro si kotorvalo, thaj kaj sa dženura e barikanipesa ćhelen thaj djilaben djila save mothovel e romane tradicijaće thaj e siklipende.

Vadžaj jekh Jelenako talento si poezijako romasaripe thaj recitovanje/djilako mothodipe. Pe kulturaki manifestacija „Višnjićevi dani/Makrinendje djiva “, lako autorsko mothodipe-paramiči „Rom znači čovek/Rom si o manuš“, astarda angluno than pe ćhelavipeste pala terne romsarde, recitatore thaj paramičare.

Jovana ka gatisarel štarto klaso ande Ekonomska škola, thaj si-la zuralo godjaveripe pala lako edukacijsko lundjaripe. Vadžaj dumut, voj džanel pe savo drom, pe savi rig, mangel te bajrovel pes.

Mrno resipe si te avav advokatka. Gova resipe si mrno godjipe kataro vakto kana avilem ande fundeski škola thaj polohko džav koring les. Mo plano si te džav pe Pravno fakulteto ande Bijeljina. But dukhel man bičačipe/bivortuni.  Odolese, mangav te avav lačhi advokatka thaj te ćerav bući pe promocija pala romane čhavoren ande Bijeljina. Kamav te phenav kaj bijandilem telal baxtali čeharin, numaj but manuša naj len gova baxt thaj odolese mangav te ažutinav lendje, pale del vorba Jovana.