Veoma rasprostranjeno nasilje muškaraca prema ženama, za sprečavanje femicida neophodno unaprijediti položaj žena

422

Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija ključno je za sprečavanje femicida, rečeno je danas tokom konferencije “Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova”, održane u Sarajevu, saopćili su organizatori.

Konferenciju je organizovao AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sud Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Konferencija je okupila predstavnike sudova i tužilaštava, institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, koji su razgovarali o unapređenju rada pravosudnih institucija u procesuiranju i sprečavanju femicida.

Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, govorio je o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

– Konvencija organima za provođenje zakona nameće pozitivne obaveze u vezi sa predmetima rodno zasnovanog nasilja. Oni moraju da usvoje istražne mjere koje su rodno osjetljive i koje u obzir uzimaju strukture moći i obrasce ponašanja u osnovi tog nasilja koji se često ispoljavaju u ovoj oblasti – rekao je Spano.

Na konferenciji je predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini. Ova analiza je obuhvatila 34 sudska postupka vođena od početka 2017. do sredine 2021. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da Analiza uokazuje na veoma rasprostranjeno nasilje muškaraca prema ženama te da se ovom pitanju i u Bosni i Hercegovini mora posvetiti posebna pažnja.

– Publikacija je korisna podrška prijedlogu za inkriminaciju femicida kao posebnog krivičnog djela protiv života i tijela, ali i podrška jačanju kapaciteta organa pravosuđa i drugih institucija i stručnjaka koji rade na podizanju svijesti o negativnim uticajima rodnih stereotipa, unapređenju kulture rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju svih oblika diskriminacije žena –  dodala je direktorica Braithwaite.

Analizu prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini je izradio AIRE centar u saradnji sa Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko Distrikta, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, rekao je da femicid i pokušaj femicida predstavljaju najekstemniji oblik nasilja nad ženama i izrazio je zadovoljstvo što je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo priliku podržati istraživanje ovako važne oblasti za bh. društvo.

– Analiza AIRE centra je ukazala na izazove sa kojima se suočava pravosuđe, ali i druge institucije koje imaju zadatak da osiguraju zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja. Djelotvorni krivični postupci i adekvatne sankcije su ključne za efikasno sprečavanje femicida i pokušaja femicida u bh. društvu. Zbog toga je neophodno jačati kapacitete sudova i tužilaštava te istovremeno raditi i na podizanju svijesti i eliminaciji diskriminacije, rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa u cijelom društvu – naglasio je Field.

Analiza je pokazala da je za efikasno sprečavanje femicida neophodno unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda i izmjeni patrijarhalnih rodnih obrazaca, integrisanju rodne perspektive u sve državne politike te jačati kapacitete institucija krivičnog pravosuđa i provoditi programe obuke profesionalaca u socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama.