ROMACTED II: Objavljen javni poziv za tematske konsultante i facilitatore

653

Program Vijeća Evrope i Evropske komisije ROMACTED II, nastavak je istoimenog programa ROMACTED faze I na zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji se provodio od 2017-2020 godine.  Ovaj program će služiti konsolidaciji i proširenju napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnu zajednicu kroz pojačano učešće u kreiranju lokalnih politika i sprovođenju lokalnih akcija.

ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu mjere specifične za romsku populaciju u lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, jačanje demokratskog učešća i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Projekt prati sljedeće ciljeve: poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanje prema romskim građanima i time poboljšano pružanje usluga.

Program je osmišljen kako bi izgradio političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti i unaprijedio demokratsku lokalnu upravu kroz izgradnju kapaciteta i osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu dizajniranju, provedbi i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose kroz slijedeće ciljeve:

1) osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou (pomaganje ljudima u ostvarivanju njihovih osnovnih prava i da prošire svoje kapacitete i vještine), kao i na nivou zajednice (pomaganje ljudima da se organiziraju da izraze svoje interese oko rješavanja problema u zajednici i;

2) poboljšanje i proširenje posvećenosti institucija, kapaciteta, znanja i vještina u radu Inkluzija Roma, primjena u praksi koncepata dobrog upravljanja;

3) doprinos pripremi lokalnih razvojnih akcija kojima je cilj poboljšanje kvaliteta života Roma i da se smanji jaz između romske i ne romske populacije.

U okviru programa ROMACTED Faza II objavljen je poziv za podnošenje ponuda (tematski konsultanti i facilitatori) za pružanje savjetodavnih usluga o inkluziji Roma na lokalnom i regionalnom nivou u sedam država.

Ispod možete pronaći link sa detaljima aplikacije:

//pjp-eu.coe.int/en/web/roma-local-governance/-/romacted-call-for-tenders-thematic-consultants-and-facilitators?fbclid=IwAR3oeCPEkA9d1iuwA_oHYuIApz0GC7XVbg_K5EOqK1b-VDiYHFSTK2m2B9o 

(Udar/eu.coe.int)