ROMACTED II: Poziv za dostavljanje ponuda, organizacije za podršku

912

U okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope ROMACTED Faza II „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou“, objavljen je poziv za podnošenje ponuda za organizacije za podršku.

Ovo je prilika za organizacije civilnog društva posebno romske, da uspostve saradnju sa kancelarijom Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini i daju svoj doprinos u realizaciji programa ROMACTED II.

ROMACTED II je nastavak istoimenog programa koji se provodio u zemljama Zapadnog Balkana I Turske u peridou od 2017.-2020.godine.

Cilj programa je da proširi napore na poboljšanju integracije romske populacije u lokalne zajednice u BiH kroz pojačano učešće u kreiranju lokalnih politika i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTEDII će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične mjere za Rome u lokalne politike, akcione planove , budžete i pružanje javnih usluga, povećavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Zadatak odabrane organizacije za podršku je da uz odabrane kontakt osobe, tematske konsultante i facilitatore postigne ciljeve programa, prdržavajući se ROMACTED metodologije.

Obrazac za prijave, prateću dokumentaciju I javni poziv možete naći na ovom linku.

Obrazac prijave, popunjen i potpisan, zajedno sa pratećim dokumentima I okvirnim budžetom se mor dostaviti elektronskim putem na sljedeću e-adresu: romacted@coe.int.

Rok za prijavu je 12. januar 2021. godine.

(Udar/Romacted)