Romi u Prijedoru: Problemi od zapošljavanja do izumiranja romskog jezika

"Iako se već godinama raspisuju konkursi za zapošljavanje, Romi se ne zapošljavaju jer poslodavci nemaju dovoljno razumijevanja za ovu nacionalnu manjinu”, smatra Ramo Salešević, predsjednik Udruženja Roma Prijedor.

2364
Ramo Salešević

Na području Grada Prijedora živi oko 800 Roma, koji se suočavaju sa brojnim problemima, a svakako najveći su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma.

”Mi se možemo zahvaliti Gradskoj upravi koja pomaže romskoj populaciji, odnosno djeci koja pohađaju osnovno i  srednje obrazovanje i studentima koji idu na fakultete, kojima Grad Prijedor obezbjedjuje udžbenike i stipendije. Što se tiče tog  Akcionog plana mogu vam reći da se nije dobro odradilo i da nije mnogo urađeno  za Rome u Prijedoru i uopšte na nivou BiH. Evo mi sada lobiramo da Gradska upravo to preuzme, a to će biti velika obaveza za Gradsku upravu”, kazao je za UDAR Ramo Salešević predsjednik Udruženja Roma Prijedor.

U zadnje tri godine nije zaposlen ni jedan Rom

”Uskoro bi trebalo da bude raspisan javni poziv za zapošljavanje Roma. I ja ovom prilikom upućujem apel poslodavcima da počnu sa zapošljavanjem Roma jer imamo dosta neutrošenih sredstava, koja se daju kao podsticaj poslodavcima koji zapošljavaju Rome“, ističe Ramo Salešević. Prema njegovim riječima u Prijedoru u posljednje tri godine nije zaposlen ni jedan Rom i veoma je mali procenat zaposlenosti Roma u ovom gradu. ”Ovim Akcionim planom koji je Upravni odbor predložio Gradskoj upravi, tražimo da i u Gradskoj upravi budu zaposleni i Romi i Romkinje, jer mi imamo obrazovanih članova, koji su završili ili srednje škole ili fakultete. Ne može se više bazirati na tome da nema obrazovanih Roma, kada se zna da ima, i samo treba Romima pružiti priliku da rade i oni će time riješti svoje probleme”, nagalasio je Salešević.

Gradska uprava obezbjeđuje udžbenike

Govoreći o problematici obrazovanja Roma, Ramo Salešević je istakao da se mora zahvaliti Gradskoj upravi Prijedora, koja obezbjeđuje udžbenike za su djecu i stipendije. Osnovnu skolu u Prijedoru pohađa 100 učenika, deset učenika pohađa srednje skole, a dva studenta  studiraju na Mediciskom fakultetu. Salešević navodi da je ovo je pokazatelj dobre saradnje sa članovima Udruženja Roma, s kojima  kako je istakao ”stalno razgovaramo i kojima savjetujemo da djeca pohađaju školu, što je od velikog značaja za romsku populaciju, jer bez obrazovanja Roma nema napretka ne samo za ovaj narod, već i cijelo društvo u BiH.”

Stambeno zbrinjavanje i dalje mora biti u fokusu

Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje Roma u Prijedoru, prema riječima Rame Saleševića, Akcionim planom o stambenom zbrinjavanju riješno je pitanje određenog broja Roma, ali on smatra da je nephodno da sa I dalje rješavaju pitanja socijalno ugroženih kategorija ove populacije. ”Očekujem da će nastavkom Dekade Roma, čije trajanje je produženo do 2020. godine, uz podršku Ministrstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je u proteklom periodu izdvajalo nedovoljno sredstava, ipak biti izdvojen neophodan dio novca i tako biti riješeno stambeno pitanje većine Roma ne samo u gradu Prijedoru, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini”, mišljena je Ramo Salešević.

U Prijedoru ima 25 Romskih porodica koje nemaju krov nad glavom. Uskoro bi trebalo da se u Gradskoj upavi usvoji Akcioni plan, s kojim bi lokalna smouprava mogla aplicirati na projekte stranih donatora, kako bi se tim sredstvima moglo početi rješavanje stambenog zbrinjavanja ovih Romskih porodica.”Poznato je da strani donatori da bi izvojili sredstva za ovakve projekte traže učešće i lokalnih vlasti u rješavanju tog pitanja”, kaže Ramo Salešević i ističe da je Grad Prijedor do sada imao razumijevanja za ove probleme, pa se nada da će tako biti i ovaj put i da će uspješno aplicirati za ta sredstva kako bi se riješilo stambeno pitanje pomenutih 25 porodica.

Što se tiče zapošljavanja Roma, kaže Ramo Salešević, tu je nepovoljnija situacija, jer je prisutna  diskriminacija Roma. “Poslodavci ne zapošljavaju Rome i time se krše osnovna ljudska prava naših članova, a to je pravo na zaposlenje. Iako se već godinama raspisuju konkursi za zapošljavanje, Romi se ne zapošljavaju jer poslodavci nemaju dovoljno razumijevanja za ovu nacionalnu manjinu”, smatra. Salešević se nada se da će ove godine poslodavci imati više razumijevanja i da će na upražnjena radna mjesta biti primani i Romi. ”Treba svakako pohvaliti direktora Javnog fonda za zpošljavanje, s kojim smo imali saradnju na sprovodjenju kampanje medju poslodavcima kojima smo putem letaka i razgovora ukazivali na neophodnost zapošljavanja Roma, a koji bi time mogli da dobiju od Fonda za zapošljavanje nepovratna sredstva ukoliko bi u svojoj firmi ili preduzeću zaposlili Rome“, kazao je Salešević.

Izuzetno teško obezbijediti predavača za romski jezik 

Romi u Prijedoru suočeni su sa problemom lošeg poznavanja maternjeg jezika. U tom pogledu Udruženje Roma iz ovog grada pokušava da putem Akcionog plana, koji bi podržala i usvojila Gradska uprava, da se stvore uslovi u školama da učenici Romske nacinalnosti uče svoj maternji jezik. Jedan od problema u toj oblasti jeste kako pronaći i finansirati nastavnika koji poznaje romski jezik, a koji bi Romskoj djeci u Prijedoru predavao romski jezik. To je jadan od prioritetnih zadataka, učenje, očuvanje i njegovanje Romskog jezika kome se treba posvetiti dosta pažnje, jer romski jezik izumire i rijetki su oni koji u svojim porodicama govore romskim jezikom.

Jedan od načina očuvanja romske tradicije i kulture odvija se i u folklornim i muzičkim sekcijama u Udruženju Roma u Prijedoru. Aktivna je folklorna sekcija, u kojoj mladi Romi uče romske igre i pjesme, nastupaju na raznim manifestacijama u školama i u gradu i na taj način čuvaju, ali i promovišu romsku tradiciju i kulturu.