Romima iz Belvila dosuđena naknada štete protiv Grada Beograda zbog iseljenja iz 2012. godine

800
Foto: ERRC ilustracija

Nakon pet godina duge pravne bitke, za dvoje Roma koji su bili prinudno iseljeni iz svojih domova u Beogradu, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, Apelacioni sud u Beogradu je konačno dosudio naknadu štete u visini od 2.600 evra (plus kamata).

Evropski centar za prava Roma (ERRC) zastupao je njih i trećeg tužioca, koji je na žalost u međuvremenu preminuo. Uprkos dosuđenoj naknadi štete, sud je odbio navode ERRC-a da u Srbiji prinudna iseljenja disproporcionalno pogađaju Rome, i da iz tog razloga predstavljaju indirektnu diskriminaciju.

Sud je takođe propustio da uzme u obzir naročito ranjiv položaj Roma koji žive u segregisanom okruženju, a koji zahteva posebno razmatranje od strane vlasti, kao i činjenicu da tužioci žive u dodeljenom smeštaju bez ijednog dokumenta kojim se reguliše njihov boravak zbog čega su u riziku od ponovnih iseljenja.

“Iako dosuđena naknada štete može delimično da kompenzuje povredu prava koju su tužioci pretrpeli, domaći sudovi su nastavili da ignorišu širi kontekst i poražavajuće okolnosti u kojima mnogi Romi u Srbiji danas žive”, izjavila je Andrea Čolak, pravnica ERRC-a koja je radila na ovom slučaju.

“Sudije su propustile da pouče vlasti o njihovim pravnim obavezama da preduzmu mere Romima iz Belvila dosuđena naknada štete protiv Grada Beograda zbog iseljenja iz 2012. kojima se sprečava kršenje prava i ispravlja nepravda koju Romi trpe. Ignorisanje ovih obaveza samo pordubljuje spiralu anticiganizma i institucionalnog rasizma.”

Tužioci, njihove porodice i oko 1000 Roma su 26. aprila 2012. godine prinudno iseljeni iz neformalnog naselja „Belvil” u Beogradu. Veliki broj njih su interno raseljena lica sa Kosova koji su preseljeni u metalne kontejnere na periferiji grada. Porodice koje je zastupao ERRC su imale prijavljeno prebivalište u Nišu, pa su ih vlasti poslale da tamo žive u napuštenom skladištu bez vode i struje. U aprilu 2015. godine, tužioci su uz podršku ERRC-a podneli tužbu protiv Republike Srbije, Grada Beograda i Grada Niša zbog povrede prava na dom i diskriminacije.

Skorašnja odluka Apelacionog suda u Beogradu delimično je preinačila prvostepenu presudu parničnog suda. U presudi je navedeno da je tužiocima povređeno pravo na stanovanje i zabrana diskriminacije (po osnovu mesta prebivališta) jer su tužioci stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge iseljene Rome kojima je bilo dozvoljeno da ostanu u Beogradu i ostvare pravo na različite oblike podrške. Sud se u obrazloženju presude pozvao na međunarodno pravo sadržano u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao osnovu za obeštećenje tužilaca.

Dok dosuđena naknada štete Romima predstavlja pozitivan pomak, odbijanje diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i relativno dug sudski postupak (tokom koga je jedna tužilja preminula) ukazuju da za Rome u Srbiji i dalje postoje velike prepreke u pristupu pravdi.

(ERRC)