Romski jezik još na čekanju, ali pobuđen interes za uvođenje u obrazovni proces

591

Romi u Bosni i Hercegovini godinama doživljavaju jezičku asimilicaju što rezultira sve većim nepoznavanjem romskog jezika i sve manjoj njegovoj upotrebi, čak i među pripadnicma romske zajednice. Stoga udruženje „Kulturni Centar Roma“ iz Tuzle implementira projekat „Sačuvajmo romski jezik“ koji podržava Grad Tuzla.

U sklopu projektnih aktivnosti pripremljena je literatira na romskom jeziku – Brzalice i zagonetke. Literatura za romski jezik je u svojstvu početnice, sa pojmovima koji se koriste u svakodnevnoj komunikaciji, koja će biti od pomoći i djeci a i roditeljima. Ovu literaturu će moći koristiti kako djeca romske tako i drugih nacionalnosti. Također, nabavljena je literatura za izučavanje romskog jezika (romsko-bosanski riječnik). Početnica i riječnik su podijeljeni obrazovnim institucijama i poslužiće u nastavi kada se u škole uvede nastavni predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“. Jedan dio literature je smješten u prostorijama Centra koji će poslužiti Romima kao i drugim građanima, da nešto više nauče o romskom jeziku.

Održani su i časovi u školama o romskom jeziku i na romskom jeziku, a tokom realizacije časova romskog jezika prepoznata je stvarna potreba da jezik zaživi u osnovnim školama, kao fakultativni predmet. Cilj organizacije je da se jezik izučava od prvog razreda osnovne škole, da se učenici upoznaju o romskom jeziku, historiji, kulturi, tradiciji i običajima na ispravan način te da se na taj način smanji diskriminacija koja je još uvijek prisutna.

Časovima su prisustvovali romski i neromski učenici, razgovarano je jeziku, historiji, kulturi, tradiciji i običajima, kao i o osnovnim pojmovima na romskom jeziku. Djeci je tokom časova bilo jako zanimljivo, naučiti više o Romima, te su iskazali zainteresovanost za izučavanje jezika.

Predavanja o romskom jeziku (foto: KCR)
Predavanja o romskom jeziku (foto: KCR)

Radom na terenu i u komunikaciji sa romskim zajednicama, prepoznata je potreba za izučavanjem romskog jezika, jer su Romi/kinje poprimili jezik od većinskog naroda. U kući roditelji koriste romski jezik u komunikaciji sa djecom, ali djeca nailaze na probleme u školi, jer moraju koristiti bosanski jezik kao primarni. Jako mnogo zaostaju za drugom djecom u određenim predmetima, susreću se sa velikim poteškoćama, što dovodi i do napuštanja obrazovanja. Učeći svoj jezik – „romski“, biće više prednosti – jezik će se sačuvati od zaborava, Romi će sačuvati svoj identitet, a samim izučavanjem romskog jezika olakšati će se djeci u školama komunikacija, a uvođenjem pune nastave na romskom, ona neće zaostajati za drugom djecom iz određenih predmeta, a smanjiti će se i napuštanje djece iz škola.

Prije pet godina pokrenuta je inicijativa za uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama na području Tuzlanskog katona. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK prepoznalo je potrebu za uvođenjem romskog jezika u osnovnim školama i formiralo je radnu grupu za izradu prijedloga nastavnog plana i programa za predmet  “Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“. Radna grupa sačinjena od predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a, OSCE-a, Udruženja Roma ‘Euro Rom’ Tuzla, drugih romskih nvo i kompetentnih članova, stručnjaka iz romologije, aktivno je radila na tome, te je sačinjen prijedlog Nastavnog plana i programa za predmet koji je upućen Pedagoškom zavodu TK. No, tu se proces završio. U udruženju Kulturni centar Roma se nadaju da će „napokon“ Pedagoški zavod TK zvanično uputiti Ministarstvu obrazovanja i nauke TK-a prijedlog nastavnog plana i programa za romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Romski jezik u svojstvu predmeta bi bio fakultativni samo u osnovnim školama za sada (predmet bi bio na dobrovoljnoj osnovi, a mogu ga pohađati romski i drugi učenici koji žele naučiti romski jezik).

Romski jezik predstavlja ključ koji otvara nevidiljiva vrata prošlosti romskog naroda od pradomovine do prostora na kojima sada žive. Očuvanje tradicije i kulture jedan je od ključnih elemenata za opstanak jednog naroda. Jezik u tom procesu ima nezamjenjivu ulogu. Pravo na maternji jezik je jedno od osnovnih ljudskih prava, kojeg pripadnici romske populacije ipak ne uživaju. Romski jezik se ne izučava u školama, ni osnovnim ni srednjim, niti kao maternji jezik niti kao fakultativni predmet.

Projektni tim je održao sastanake sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola, kao i predstavnicima Univerziteta u Tuzli, prezentovane su projektne aktivnosti, odnosno aktivnosti realizacije časova romskog jezika u pomenutim obrazovnim Institucijama. Sve obrazovne Institucije su podržale ideju realizacije časova romskog jezika. No, da li će ostati samo na verbalnoj podršci pokazaće naredni mjeseci i nova vlast koja se konstituiše u BiH i kantonu.