Ropstvo još postoji; nužna veća participacija žena

432

U Kaknju je 27.decembra održana javna debata pod nazivom „Ja nisam na prodaju!” koja problematizira trgovinu ženama i djecom. Debata je održana u okviru projekta „Podrška Ženskoj romskoj mreži ‘Uspjeh’ u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija” koji implementira Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla, a podržan je od Reactor – Research in Action i njihovih partnera.

Debata je bila prilika da sa predstavnicima lokalnih institucija u Kaknju i predstavnicama Ženske romske mreže „Uspjeh“ govori o trgovini djecom te položaju romskih žena i djece u bh. društvu, kao i o prisutnosti trgovine ljudima u romskim zajednicama, te o ugovorenim i dječijim brakovima.

Trgovina ljudima, tema je koja intirgira borce i borkinje za ljudska prava, jer nažalost, još uvijek postoje razni oblici trgovine ljudima, koji su prisutni u našem društvu, posebno u romskim zajednicama. Naime, dječiji i dogovoreni brakovi i dalje su prisutni u romskim zajednicama, a isti izravno predstavljaju trgovinu djecom. Također, jedan od oblika trgovine ljudima svakako je i prisilno prosjačenje, čija problematika počinje da se sistematski rješava.

Jedan od uzročnika navedenih problema svakako  težak položaj Romkinje u bh. društvu, te nerijetko diskriminiranost u svim segmentima društvenog života, nedovoljna obrazovanost, ekonomska nestabilnost i ovisnost o pomoći, nedostatak i nemogućnost učešća u tijelima odlučivanja, niska stopa političke participacije i generalno nizak stepen aktivnog učešća Romkinja u važnim društvenim zbivanjima i tokovima.

Na javnoj debati su govorile Aida Mehdić, magistar socijalne pedagogije, aktivistkinja u romskom nevladinom sektoru, predstavnice Ženske romske mreže “Uspjeh”, i Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”.

U prethodnom periodu održana se još dvije debate u Tuzli i Sarajevu.

29. novembra, na Dan braniteljica ljudskih prava, odata je počast braniteljicama i braniteljima ženskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora, kao I prilici da se otvore vrata učešću žena u javnim politikama.

Na debati 2. decembra, na Međunarodni dan ukidanja ropstva raspravljalo se u Sarajevu. Ovaj datum je važan jer postoji uglavnom uvriježeno mišljenje da je ropstvo ukinuto i da svi, ili bar većina u današnjem demokratskom društvu, živi onako kako želi, uz slobodu kretanja, obrazovanja, rada, mišljenja. A ono što je još uvijek aktuedlno je svakako jedan težak položaj Romkinje u bh. društvu, te nerijetko diskriminiranost u svim segmentima i nemogućnost učešća u tijelima odlučivanja. A još uvijek su prisutni maloljetnički brakovi i prislina prošnja, posebno žena i djece, što je takođe oblik robstva.

Ove akcije finansiraju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.