Sejdić: Općine su dužne preuzeti odgovornost za izradu Lokalnih Akcionih Planova

2133
Dervo Sejdić (Foto: OSCE BiH)

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH održan, je okrugli sto o položaju Roma u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici općina, centara za socijalni rad, kantonalnih ministarstava, te romskih udruženja su razgovarali o izazovima u oblasti zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja sa kojima se suočavaju Romi u Kantonu Sarajevo, s ciljem iznalaženja sistemskog rješenja za ove izazove.

Cilj je bio sagledati potrebe, te da se u okviru djelovanja svake općine kreira strateška politika odnosno Lokalni Akcioni Plan koji bi  bio praćen određenim budžetom.

Također bilo je riječi o razvijanju partnerskih odnosa između općinskih vlasti i romskih nevladinih organizacija radi zajedničkog djelovanja pri rješavanju određenih pitanja.

Misija OSCE-a će pružiti tehničku i pravnu podršku kao i do sada, te nastaviti lobirati za iznalaženje finansijskih sredstava koja će doprinijeti ravnopravnijem položaju Roma na prostoru KS-a i BiH.

„Pozitivne prakse postoje na prostoru KS-a, mada su te prakse potisnute u stranu zadnjih 5 godina. Jedino je općina Centar u okviru IPA programa stanovanja uradila četiri stambene jedinice, izradi su Lokalni akcioni plan za rješavanje pitanja Roma na prostoru Općine. Samim time su pokazali političku volju i spremnost da ozbiljno rade na rješavanju problema Roma i mogu poslužiti kao pozitivan primjer drugim općinama u KS kako sistematski pristupiti rješavanju problema romske populacije“, rekao je Dervo Sejdić, Roma Monitor u Misiji OSCE-a u BiH.

Rukovodeći se europskim direktivama, općinske vlasti su dužne preuzeti odgovornost i pristupiti izradi Lokalnih Akcionih Planova, kreirati politike koje će rješavati probleme romske populacije uz saradnju sa romskim nevladinim sektorom i pomoć međunarodne zajednice.

Lokalni Akcioni Plan daje prednost općinama prilikom apliciranja na državne i međunarodne grantove za rješavanje problema Roma u BiH.

(portal-udar.net)