Srbija: Borba protiv nasilja nad ženama prioritet, poruka na tribini povodom Dana ljudskih prava

772

Romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom i žene uopšte najviše su izložene porodičnom nasilju, izjavila je državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Stana Božović i dodala da je borba protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Republike Srbije.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, na tribini u Nišu pod nazivom „Isključi nasilje, uključi prevenciju“, državna sekretarka je istakla da su u  proteklom periodu učinjeni značajni pomaci na planu sprječavanja i zaštite od rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u sklopu sveukupne politike rodne ravnopravnosti, čije je sprovođenje utvrđeno Ustavom. Kako je rekla, Nacionalna strategija za sprječavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021-2025. godine usvojena je u aprilu  ove godine i očekuje se usvajanje Akcionog  plana za sprovođenje ove strategije.

„Ovim strateškim dokumentom unapređuje se strateški okvir u ovoj oblasti, jačajući kapacitete i institucija i organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživjele nasilje, poboljšavajući koordinaciju ključnih aktera i podižući nivo svijesti građana i donosilaca odluka o neprihvatljivosti nasilja“, naglasila je Božović.

„Žene su dominantne žrtve nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, a i broj femicida nije zanemarljiv. Riziku od rodno zasnovanog nasilja posebno su izložene žene iz osjetljivih društvenih grupa, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela, samohrane majke, migrantkinje, žene drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, rekla je Božović.

Ona je podsjetila da su usvajanjem Zakona o sprječavanju nasilja u porodici uvedene hitne mjere zaštite i da je na jedinstven način regulisano postupanje državnih organa na planu sprječavanja i zaštite od nasilja u porodici.

Državna sekretarka je ukazala da važnu ulogu u procesu zaštite od nasilja imaju centri za socijalni rad i da je njihova uloga zasnovana prije svega na ulozi organa starateljstva i odgovornosti u zaštiti najboljeg interesa djece, odraslih i starijih koji su žrtve različitih oblika nasilja.

„Zakonom o sprječavanju nasilja u porodici uloga centra je proširena i na prepoznavanje nasilja u porodici i opasnosti od nasilja. Donijeto je Uputstvo o realizaciji obaveze Centara za socijalni rad u primjeni ovog Zakona, a izdat je i poseban nalog svim centrima o standardima procedure i rada u reagovanju na pojavu nasilja u porodici i organizovanju zaštite žrtava“, istakla je Stana Božović.

„Ministarstvo podržava unapređenje usluga u zajednici preko mehanizma namjenskih transfera koji se dodeljuju  jedinicama  lokalnih samouprava, koje usmjeravaju sredstva ka pružaocima usluga na svojoj teritoriji“, rekla je državna sekretarka, uz napomenu da je u ovoj godini opredijeljeno 556 miliona dinara (oko 4.7 miliona eura) i da je dio ovih sredstava usmjeren i za podršku žrtvama nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Učesnike tribine u Nišu Stana Božović je podsjetila da u Srbiji postoji 7 licenciranih pružalaca usluge prihvatilišta za žrtve nasilja i 10 licenciranih pružalaca usluge SOS telefona za žene žrtve nasilja. Među licenciranim pružaocima usluga je i SOS telefonska linija za podršku ženama sa iskustvom nasilja, koju je ustanovila Republika Srbija, pod okriljem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.