SUDSKA PRESUDA: Zenički vodovod masovno diskriminisao Rome u naselju Banlozi

Ovo preduzeće je kompletno kamp naselje isključilo sa vodovodne mreže i to tako što je na glavnom šahtu izvršeno presijecanje glavne vodovodne cijevi. Na navedeni način učinjena je diskriminacija prema svim stanovnicima naselja Banlozi

2785

Općinski sud u Zenici donio je presudu kojom je Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija proglašeno krivim za diskriminaciju Roma koji žive u romskom kampu Banlozi nadomak Zenice.

Ovo preduzeće je kompletno kamp naselje isključilo sa vodovodne mreže i to tako što je na glavnom šahtu izvršeno presijecanje glavne vodovodne cijevi. Na navedeni način učinjena je diskriminacija prema svim stanovnicima naselja Banlozi, jer nikada se ranije nije desilo da se jedno kompletno naselje ostavi bez vode.

Ovaj postupak je vođen po tužbi Evropskog centra za prava Roma (ERRC) protiv Grada Zenica i JP ViK Zenica. Sud je zaključio da Grad Zenica nije vršio diskriminaciju Roma te je oslobođen u ovom procesu.

No JP Vodovod i kanalizacija je proglašeno krivim i sudskom presudom naređeno je da prestane vršiti dalju diskriminaciju nad građanima romske nacionalnosti, kao i da pokrije troškove suđenja u iznosu od 2.090,10 KM u roku od 15 dana.

Riječ je o prvostepenoj presudi što znači da stranke u postupku imaju pravo žalbe.

OPASNI USLOVI ZA ŽIVOT

U obrazloženju tužbe se navodi da stanovnici zeničkog romskog kamp naselja Babino  polje-Banlozi godinama žive sa neriješenim stambenim pitanjem, u dotrajalim, montažnim barakama bez vode, javne rasvjete i  asfaltiranog puta, dakle u neadekvatnim i po zdravlje opasnim uslovima.

U Banlozima živi ukupno 46 romskih porodica sa više od  200 članova, od čega oko 100 maloljetne djece, te preko 10 trudnica.

Foto: diskriminacija.ba

Romsko naselje Banlozi nastalo je odmah nakon posljednjeg rata kao potreba smještaja izbjeglih i raseljenih osoba. Kako su izbjeglice odlazile, u naselje su se počele naseljavati romske porodice kojima je tadašnja Općina Zenica, sada Grad Zenica odnosno njena nadležna služba dala dozvole za  boravak bez bilo kakve naknade do pronalaska nekog trajnog rješenja. Međutim,  trajno rješenje nikada nije pronađeno.

Romske porodice koje su ovdje naseljene uglavnom su došle sa lokaliteta naselja Blatuša gdje su također bile barake koje su morale biti porušene. Zemljište u kome se nalazi naselje Banlozi je u vlasništvu Grada Zenica, a 38 romskih porodica imaju rješenja koja im je izdala nadležna općinska služba da mogu stanovati u ovim dotrajalim barakama besplatno bez ikakve naknade, dok samo 8 Romskih porodica nema dozvole za boravak.

U maju ove godine bilo je najavljeno iseljavanje, prvenstveno porodica koje nemaju rješenja za boravak, a potom i ostalih porodica iz naselja i rušenja baraka, jer se na ovom prostoru navodno planira gradnja gradskog kanalizaciono kolektora, međutim, to se još nije desilo. Tadašnje rušenje, uz pomoć medija, spriječili su mještani ovog naselja kao i članovi Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice koje pomaže Romima iz ovog grada.

Svi mještani ovog naselja složni su da ne žele napustiti svoje privremene domove dok im se ne pronađe odgovarajući zamjenski smještaj, a naročito zbog toga što u periodu kada su dobijali odobrenja za smještaj nije bio naveden rok u kome će isti boraviti.

OBOLJEVAJU OD ZARAZNIH BOLESTI

Život u ovom naselju je zaista težak. Romi zive u perifernom i odvojenom dijelu grada, izlovani od ostalog stanovništa. Sve je veći broj oboljelih od karicinoma u ovom naselju, a zbog toga što nemaju vodu sve više obolijevaju od zaraznih bolesti.

U konkretnom slučaju radi se o diskriminaciji tuženih prema cijeloj jednoj kategoriji ljudi tj. prema Romima naseljenim u kamp Banlozi.

Romske porodice nastanjene u kamp naselju Babino polje-Banlozi posjeduju rješenja o dodjeli smještaja izdata od strane Općine Zenica (sada Grada Zenica) i to Službe za opću upravu i stambene poslove. U navedenim rješenjima o dodjeli smještaja navedeno je da su korisnici smještaja dužni uredno izmirivati obaveze koje proističu iz osnova korištenja stana, ponašati se u skladu sa odredbama kućnog reda stambenog naselja, te koristiti objekat zajedno sa članovima domaćinstva.

Također je određeno da, ukoliko se imenovani korisnici ne budu pridržavali navedenog, Služba je dužna pokrenuti postupak za iseljenje. U vrijeme smještaja u kamp naselje, sve kućice – barake su imale priključak za pitku vodu. Radnjom drugotuženog (preduzeća ViK) kompletno kamp naselje je isključeno sa vodovodne mreže i to tako što je na glavnom šahtu odakle se dalje širi vodovodna mreža za cijeli kamp, izvršeno presijecanje glavne vodovodne cijevi, te je na taj način kompletno naselje ostalo bez vode.

Foto: diskriminacija.ba

Na navedeni način učinjena je diskriminacija prema svim stanovnicima naselja Banlozi, jer nikada se ranije nije desilo da se jedno kompletno naselje ostavi bez vode.

Većina porodica koja živi u naselju Banlozi je službeno nezaposlena i živi u dubokom siromaštvu. Svoje minimalne izvore prihoda ostvaruju prikupljanja sekundarnih materijala, a od ostvarenih prihoda jedva uspijevaju da prehrane sebe i svoju djecu.

Neki od stanovnika kampa su uredno plaćali račune za vodu, dok neki nisu, jer nisu imali novčanih sredstava. Medutim, samo neplaćanje računa nije opravdanje da se kompletnom naselju u kome stanuje preko 40 domaćinstava, sa velikim brojem djece, onemogući pristup pitkoj vodi, a naročito uzevši u obzir da drugotuženi nikada ranije nije na takav ili sličan način postupio prema bilo kojoj populaciji. U praksi nema zabiljezenih slučajeva da je drugotuženi sa vodovodne mreže isključio kompletno naselje, a što se u konkretnom slučaju desilo, čime je povrijeđeno pravo na jednako postupanje.

ZAJEDNIČKA ČESMA

U tužbi se također navodi da je činjenica da u slučaju neplaćanja računa davalac usluga ima pravo da pokrene postupak prinudne naplate, ali ni u kom slučaju ne može uskratiti pravo na pristup vodi.

Osim toga, navedenim Rješenjima o dodjeli smještaja regulisano je da će Služba za opću upravu i stambene poslove Grada Zenica u slučaju neizmirivanja obaveza pokrenuti postupak za iseljenje, što praktično znači da je davalac usluga mogao prema službi pokrenuti inicijativu za iseljenje korisnika kampa koji ne izmiruju svoje obaveze, ali nikako nije mogao kompletnom naselju onemogućiti pristup pitkoj vodi.

Foto: Udar arhiva/ilustracija

Zenički vodovod je negirao da je isključio kompletno naselje sa vodovodne mreže, ističući da je u naselju uspostavljena zajednička česma. Međutim ova česma nije u ispravnom stanju, a svakako nije ni približno dovoljna da se njom zadovolji potreba za vodom 50-ak porodica sa preko 200 članova.

OSAM GODINA BEZ PITKE VODE

Emir Abduzaimović, romski aktivist, kazao je za portal Udar da, iako se radi odluci prvostepenog suda, vjeruje da će i odlukom drugostepenog suda u potpunosti biti potvrđena ova presuda.

Emir Abduzaimović

Presudom je utvrđeno da je JP Vodovod i Kanalizacija Zenica vršilo sistemsku diskriminaciju pripadnika romske nacionalne manjine iz kampa u Banlozima, na način da je istima onemogućio pristup vodi i sanitarnim uslugama. Naime, JP Vodovod i kanalizacija Zenica su zbog nekoliko spornih potrošača iz kampa u Banlozima, sa vodovodne mreže isključili cjelokupan kamp Banlozi. Odnosno, nekome je u ovome preduzeću bilo lakše presjeći glavnu cijev za snadbijevanje vodom, nego provesti mjere prinudne naplate prema nekolicini spornih potrošača ili pokrenuti postupak sankcionisanja neodgovornih pojedinaca koji su uništavali vodomjere – kazao nam je Abduzaimović.

Naglasio je da nije zabilježen nijedan takav postupak Zeničkog vodovoda prema stanovnicima ostalih  naselja na prostoru Zenice.

Sa pravom se možemo pitati da li bi Zenički vodovod isključio cjelokupno naselje npr. jednu Babinu rijeku, ukoliko račune za utrošenu vodu ne bi izmirivalo desetak stanovnika ovog naselja?! Ovakvo neodgovorno ponašanje zeničkog Vodovoda imalo je za posljedicu da su zenički Romi iz kampa u Banlozima cijelih osam godina bili bez pitke vode. Na ovaj način, Zenički vodovod je prekršio cijeli niz međunarodnih konvencija i dokumenata UN-a, a koji čine sastavni dio Ustava BiH – poručio je.

Napomenuo je da niko ne traži besplatnu vodu za zeničke Rome, ali da i oni moraju imati jednak pristup vodovodnoj infrastrukturi i vodosnabdijevanju, kao i ostali građani Zenice.

Dodao je da mu je posebno žao što je Zenički vodovod  tek nakon pokretanja tužbe pred nadležnim sudom instalirao nekoliko javnih česmi na lokalitetu ovog kampa, a za koje je  i u ovoj presudi navedeno da objektivno ovaj broj česmi nije dovoljan za toliki broj domaćinstava u ovome kampu, iako su više puta pozivani kroz medije, a i pismenim putem, da Romima iz kampa u Banlozima obezbijede pristup pitkoj vodi, kao što ga imaju i svi ostali građani Zenice.

Abduzaimović također smatra da je i prvotužena strana u ovom postupku, odnosno Grad Zenica, vršila sistemsku diskriminaciju Roma, jer sasvim je jasno kome na usvajanje svoj godišnji izvještaj o radu  podnosi JP Vodovod i kanalizacija, a to je gradsko vijeće.

Sasvim je jasno i ko imenuje direktora ovog preduzeća, a i upravni i nadzorni odbor. Ne može me niko ubijediti da  uz malo volje Gradska vlast nije mogla uticati na rješavanje ovog problema, nego je u najmanju ruku prećutno promatrala samovolju i protuzakonito djelovanje JP Vodovod i kanalizacija.

Ovim putem želim istaći i činjenicu da ova presuda  pored velikog značaja za romski nevladin sektor i za borbu protiv diskriminacije Roma, ima veliki značaj i za ostale organizacije i udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava, kao i za našu sudsku praksu, jer detaljno obrazlaže institut kolektivne tužbe za zaštitu od diskriminacije, a koji je još uvijek prilično nepoznat u našim pravnim krugovima, što je i razlog izostanka većeg broja ovakvih postupaka pred našim sudovima – dodao je Abduzaimović.

Kazao je da očekuje da će se nakon ove presude mnogo više i u našoj javnosti govoriti o pravu na pristup pitkoj vodi. Ova oblast je generalno slabo obrađena i u našoj pravnoj literaturi.

Foto: Banlozi / Jasmin Hrnjica / Mediacentar Sarajevo

Zahvalio je i Evropskom centru za prava Roma, čiji su predstavnici nekoliko puta dolazili u BiH, kako bi zajednički pokrenuli aktivnosti za pokretanje ovog postupka.

-Pored mnoštva organizacija i misija, kao i romskih aktivista, koji godinama naplaćuju ogroman novac za svoj rad u BiH, najveća podrška zeničkim Romima bila je organizacija koja svoje predstavništvo nema u BiH, ali godinama uspješno brani i štiti prava Roma na prostoru cijele Europe, te su sve svoje resurse bez ikakvog pogovora usmjerili na pomoć zeničkim Romima. Nadam se da će ova presuda biti jedna vrsta opomene i svim ostalim subjektima u BiH koji vrše sistemsku diskriminaciju Roma, te svih ostalih ugroženih kategorija stanovništva, da prestanu sa takvim činjenjem, jer i pored cjelokupne neuređenosti naše države BiH i afera koje pogađaju naš pravosudni sistem, zenički Romi su primjer da obespravljeni građani  sa margine našeg društva ipak mogu ostvariti pravdu pred našim sudovima – zaključio je Abduzaimović.

ČEKA SE DRUGOSTEPENA PRESUDA

Senada Sali, pravnica u Evropskom centru za prava Roma, kazala je za portal Udar da vjeruju da je ovo prva žalba i presuda takve vrste u Bosni i Hercegovini.

Senada Sali (Foto: ERRC)

Naša organizacija, Evropski centar za prava Roma, ima iskustva u vođenju sličnih slučajeva koji se tiču ​​diskriminacije u pristupu vodi u drugim zemljama poput Sjeverne Makedonije, Albanije i Francuske. Odlučili smo nastaviti ovaj slučaj u Bosni nakon što je naš tim posjetio kamp Banlozi još u ljeto 2018. Tada sam također napisala članak na našoj stranici u vezi sa situacijom u kampu – podsjetila je Sali.

Dodala je da je Centar podnio kolektivnu žalbu kao nevladina organizacija 26. novembra 2019. na temelju Člana 17. Zakona protiv diskriminacije.

Žalba je upućena uime 46 romskih porodica koje su živjele u kampu, oko 200 osoba, od kojih je bilo više od pola djece i oko 10 trudnica. Niko od njih nije imao pristup vodi unutar svojih baraka u kampu. Općenito, životni uslovi u kampu bili su i još uvijek su ispod svakog pristojnog nivoa. Našu su organizaciju pred sudom zastupali advokati Almin Dautbegović i Sanela Dautbegović. Naš glavni zahtjev sudu bio je utvrđivanje diskriminacije u stanovanju, tačnije uslova stanovanja, tj. nedostatak pristupa vodi i kanalizaciji. Žalba je usmjerena protiv Općine Zenica i Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija – kazala je Sali.

Naglasila je da je prvostepena presuda dobra polazna tačka za rješavanje problema vode u kampu. Sud je zaista utvrdio diskriminaciju od strane Javnog komunalnog poduzeća i zatražio da osiguraju vodu svakom domaćinstvu u kampu.

Zadovoljni smo ovim. Međutim, nismo zadovoljni drugim dijelom presude u kojoj je sud utvrdio da nismo uspjeli dokazati diskriminaciju od strane Općine Zenica. Ne slažemo se s tim i stoga smo se žalili na taj dio presude jer smatramo da su i općina i vodovod bili odgovorni da osiguraju bolje uslove stanovanja u kampu, posebno kada je riječ o pristupu vodi porodicama koje žive u kampu. Sada čekamo drugostepenu presudu koja je u ovo vrijeme globalne pandemije virusa Covid-19 još važnija – Istakla je Sali.

Zaključila je da porodice, a posebno djeca i trudnice moraju imati redovan pristup vodi, jer voda ima direktan utjecaj na njihov život, zdravlje i blagostanje.

Direkcija ViK Zenica

VIK ULOŽIO ŽALBU

Iz Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica nisu željeli komentarisati presudu.

„JP ViK d.o.o. Zenica u ovom trenutku  nema komentar u vezi sa prvostepenom presudom obzirom da  je sudski postupak u toku, tj. postupak je nastavljen pred Kantonalnim sudom  u Zenici  po žalbi koju je  preduzeće  uložilo na  predmetnu presudu”, rekli su iz ovog preduzeća.

(Portal Udar)