Ulazimo u fazu sa novim interesom Evropske komisije za rješavanje problema Roma

1625
Foto: Udar

Faza II Inicijative za integraciju Roma 2019-2021, koja će se sprovesti na području zapadnog Balkana i Turske  će u naredne tri godine  za glavni cilj imati smanjenje socio-ekonomskih razlika između Roma i neroma. Fokus prilikom implementacije ovog programa će biti na stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju.

Tim povodom, u Beogradu je protekle sedmice  održana Regionalna radionica civilnog društva koju je organizovalo Regionalno Vijeće za Kooperaciju (RCC), s ciljem da se zajedničkim idejama unaprijedi sprovođenje nacionalnih strategija za Rome, sa fokusom na povećanje uloge civilnog društva u sprovedbi istih. Radionici su prisustvovali predstavnici civilnog sektora 7 zemalja regiona u kojima će se sprovesti program Integracije Roma.

Faze II inicijative za integraciju Roma

Orhan Usein, tim lider Akcionog tima za integraciju Roma Regionalnog Vijeća, rekao je da je jedan od RCC-ovih strateških ciljeva za naredni period, da se dodatno unaprijedi saradnja sa civilnim sektorom, te dodao kako će RCC u predstojećoj strategiji, posebnu pažnju posvetiti na razvijanju partnerskog odnosa sa Romskim nevladinim sektorima.

Orhan Usein, Neda Korunovska (Foto: Udar)

Iz RCC-a poručuju da će se u narednom periodu, kada se govori o regionalnom djelovanju raditi značajni pomaci na razmjeni znanja i uspostavi regionalnih standarda za zajedničko djelovanje ključnih partnera. Uloga RCC-a i Fonda za otvoreno društvo u ovom procesu će biti edukacija i tehničke podrške.

„Fokus RCC-a će u narednom periodu, kada se govori o regionalnoj kooperaciji biti usmjeren na pružanje podrške civilnom sektoru da  zajedno sa nama prezentuje ključne probleme nosiocima vlasti u svojim državama , sa ciljem unaprijeđenja nacionalnih strategija i planova koje će se nadalje prezentovati na regionalnim konferencijama, kako bi se doprinjelo segmentu razmjene znanja u riješavanju problematike Roma u regiji“, rekao je Usein u svom izlaganju.

Nadovezujući se  na strateške planove RCC-a, učesnici su prezentovali ključne probleme u procesu riješavanja problematike Roma, koji se veoma usko vežu za propuste u zakonodavnim okvirima i strategijama za Rome, potvrđujući RCC-ovu inicijativu da je neophodno raditi sa predstavnicima vlada zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kako bi se zajednički i došlo do sistematskog riješenja.

Najavljen je trening za odgovorno budžetiranje za riješavanje problematike Roma, koji će se održati u aprilu, na kojem će prisustvovati predstavnici nadležnih institucija na nacionalnom nivou i nevladin sektor.

Prvi dan radionice završen je komentarima koji će prisutnim predstavnicima civilnog  sektora omogućiti efikasniju sprovedbu strategija za dobrobit Roma  u zemljama regiona.

Strategija komuniciranja

Drugog dana radionice fokus je bio usmjeren na značaj strateške komunikacije, razvijanje kampanja, ulozi medija kao mogućeg partnera u  procesu riješavanja problematike  Roma i unaprijeđenju međunarodne saradnje učesnika.

Danniel Makonnen iz Kancelarije romskih Inicijativa zadužen za komunikaciju, u svojoj prezentaciji je istakao kako strateško komuniciranje predstavlja izvrstan alat za prezentovanje romske problematike javnosti.

Danniel Makonnen (Foto: Udar)

 „Fokus strateških komunikacija i kampanja mora biti mjenjanje narativa , kroz realističan pristup, kako bi važne probleme od značaja učinili vidljivim i doprinjeli donošenju promjene. Koristeći stratešku komunikaciju, možemo naše probleme predstaviti kao prioritet za riješavanje donosiocima odluka, te donijeti promjenu“, rekao je Makonnen.

On je ukazao da je prilikom strateškog komuniciranja, cilj doprijeti do uticajnih aktera koji zahvaljujući svom položaju mogu u značajnoj mjeri doprinjeti riješavanju  određene problema. Naglašeno je da, prilikom korištenja ovih alata nije neophodno koristiti formalne načine komunikacije, nego kroz nestandardne načine privući pažnju ključnih aktera na postojeći problem.

Pored ključnih alata, na radionici je istaknuta uloga novih medija kao nezaobilaznih partnera, jer upravo mediji su ti koji u značajnoj mjeri imaju mogućnost doprijeti do šire javnosti.

Kroz otvorenu diskusiju, učesnici radionice istakli su da iako mediji mogu doprinjeti javnom mnjenju kada se govori o problematici Roma, veoma rijetko to i čine. Nerijetko se prilikom izvještavanja o Romima desi da su upravo mediji ti koji šire predrasude i stereotipe kroz negativno izvještavanje o romskoj populaciji.

Kako bi došlo do promjene, organizatori, ali i učesnici smatraju da je neophodno zajedničkim djelovanjem uticati na podizanje svijesti o važnosti korektnog izvještavanja, širenju pozitivnih priča i sklapanju poboljšane saradnje sa medijima.

U nastavku radionice organizatori su obavijestili prisutne predstavnike civilnog sektora da će se u maju ove godine održati sastanak sa Vijećem Europske Unije, gdje će  se razgovarati o planovima  za unaprijeđenje strategija za integraciju Roma.

Postoje pomaci, ali treba daleko više

Prema podacima koji su prezentovani, organizatori, ali i učesnici radionice, došli su do zaključka da iako postoje pomaci u ključnim oblastima  zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstva i obrazovanja, neophodno je raditi mnogo više kako bi se došlo do zadovoljavajućih rezultata.

Zbog toga, akcenat u naredne tri godine, osim stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja, bit će na uspostavljanje partnerskog odnosa zemalja regiona, te razmjeni iskustva i uzajamna pomoć predstavnika civilnog sektora.

Učesnici radionice iz Turske (Foto: Udar)

U završnom obraćanju direktor Kancelarije Romska inicijativa, Željko Jovanović naglasio je da iako postoje nedostaci, napravljen je ogroman pomak po pitanju položaja Roma od  završetka Dekade Roma. On je podsjetio da imamo privilegiju da kreiramo promjene koje će učiniti romske zajednice u regionu ponosnim i tako opravdati povjerenje i investiciju Fonda otvorenog društva.

„Sada ulazimo u novu fazu sa probuđenim interesom Evropske komisije, većim interesovanjem vlada i prvenstveno vašim iskustvom kojeg ste skupili radeći na riješavanju problema Roma u svojim državama. Zahvaljujem vam se na svemu urađenom i ovim putem želim da vas ohrabrim da radite i više kako bi Rome svojih zajednica učinili ponosnim“,  poručio je Jovanović.

Željko Jovanović (Foto: Udar)

U završnici radionice dogovoreni su naredni koraci i usaglašene metode daljnjeg umrežavanja, a upravo ovaj korak bi mogao biti prekretnica kada se govori o regionalnom djelovanju civilnog društva.

(portal-udar.net)