UN Women BiH podržao unapređenje uloge medija u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama

U okviru kampanje pokrenuta je i inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju, koju je podržalo i potpisalo 56 medijskih stručnjaka/inja koji/e se zalažu za odgovorno i profesionalno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama

628

U proteklih pet mjeseci, od novembra 2020. do marta 2021. godine, UN Women BiH je, uz finansijsku podršku Švedske, i u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, uspješno proveo projekat „Jačanje uloge lokalnih medija u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH“.

Odgovorno izvještavanje medija ključno je u prevenciji nasilja i eliminaciji štetnih stereotipa koji utječu na nasilje na ženama i djevojčicama. Prepoznajući važnost partnerstva sa lokalnim i regionalnim medijima, saradnja je inicirana u vrijeme prošlogodišnje kampanje „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“, koja je realizirana u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, i koja je, između ostalog, naglasila ulogu medija u izvještavanju o nasilju nad ženama tokom COVID-19 krize.

U cilju osnaživanja uloge medija u sprečavanju nasilja nad ženama, UN Women radi na jačanju  kapaciteta medijskih stručnjaka/inja za odgovorno i kontinuirano izvještavanje o ovoj temi  tokom cijele godine. Novinari/ke iz redakcija u 11 lokalnih zajednica su učestvovali/e u edukacijama na kojima su, pored usvajanja etičkih principa izvještavanja koji isključuju senzacionalizam,  educirani/e o institucionalnom odgovoru na nasilje nad ženama i postojećim pravnim i institucionalnim mehanizmima za odgovor na nasilje.

“Nasilje u porodici je javni, a ne privatni problem. Lokalni mediji imaju ključnu ulogu jer mogu pružiti informacije o tome kako možemo potražiti pomoć za sebe, za članove/ice porodice, putem socijalnih radnika/ca i ostalih servisa podrške koji postoje u zajednici. Lokalno novinarstvo je presudno u obračunavanju sa stereotipima, jer nam pomaže da se uključimo i progovorimo o iskustvima. Ponosni/e smo na to što blisko surađujemo sa novinarima/kama i medijskim redakcijama u lokalnim zajednicama”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

“Postoje brojni izvještaji o povećanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici tokom pandemije. To znači da moramo udvostručiti napore da spriječimo ova kršenja ljudskih prava. Ne smijemo ostaviti na cjedilu najranjivije dok se borimo sa krizom. Znamo da toksični rodni stereotipi doprinose rodno zasnovanom nasilju. Stoga mediji imaju ključnu ulogu u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Mijenjajući način izvještavanja o događajima u društvu, oni mogu promijeniti percepcije. Slobodni i nezavisni mediji, koji se pridržavaju etičkih principa, uz suradnju sa organizacijama koje se bave sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja, veoma su važni za ostvarivanje dugoročnih rezultata u ovoj oblasti. Švedska nastavlja podržavati rad u oblasti sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, zajedno sa UN Women u BiH“, rekla je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.

Nakon intenzivnih konsultacija, u sklopu projekta je izrađen i Okvirni plan saradnje multisektorskih timova i lokalnih medija u BiH, koji 11 multisektorskih timova i 11 medijskih redakcija u lokalnim zajednicama može koristiti za daljnje unapređenje saradnje i na taj način doprinijeti sveobuhvatnijem pristupu sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama. Dodatno su unaprijeđene „Smjernice i preporuke za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama u BiH“, namijenjene prvenstveno urednicima/cama, ali i svim medijskim profesionalcima/kama.

Pored navedenog, urađeno je i treće po redu „Istraživanje o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama u BiH“, kojim je analiziran način na koji su mediji u BiH izvještavali o ovoj temi u prvoj polovini 2020. godine. Rezultati pokazuju da su neprofesionalni pristup i negativne prakse u izvještavanju o ovoj temi i dalje prisutni, ali da napretka ima. U odnosu na prvo ovakvo istraživanje, koje je u BiH provedeno 2016. godine, primjetan je napredak u izvještavanju o ostalim formama nasilja nad ženama pored fizičkog nasilja, poput seksualnog ili ekonomskog nasilja. Pomaci se također mogu uočiti u poštivanju zaštite identiteta preživjelih, pogotovo maloljetnika/ca,  no i dalje su vidljivi alarmantni primjeri senzacionalizma i izvještavanja u stilu tabloidnog novinarstva.

U okviru kampanje pokrenuta je i inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju, koju je podržalo i potpisalo 56 medijskih stručnjaka/inja koji/e se zalažu za odgovorno i profesionalno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama.

U projektu su učestvovali/e predstavnici/e medija i multisektorskih timova iz Istočnog Sarajeva, Sokoca, Prijedora, Dervente, Zvornika, Livna, Brčkog, Travnika, Novog Travnika, Gornjeg Vakufa/Uskoplja i Goražda.

(Portal Udar)