Jednoglasno usvojen Lokalni Akcioni Plan za Rome u Visokom

1442

Na 14. sjednici općinskog Vijeća općine Visoko, koja je održana juče, jednoglasno je usvojen Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene  i socijalne zaštite i stambenog zbrinjavanja    u općini Visoko za period  2018-2021.

Prema novim programima namijenim za integraciju Roma u Bosni i Hercegovini, prioritet u realizaciji projekata i aktivnosti će imati općine, koje imaju izrađene i usvojene Lokalne akcione planove za rješavanje problema Roma. Samim tim se pridaje i velika važnost izradi ovog strateškog dokumenta, kako bi aktivna romska udruženja koja zavise od donatorski sredstava, mogla pomoći zajednici.

Izrađen LAP za Rome često je uslov za apliciranje ka donatorima za dobivanje novčanih sredstava, određenim prijedlogom projekata u cilju smanjenja ugroženosti i poboljšanja položaja Roma.

„Proces za izradu ovog dokumenta je počeo 2015. godine. Međutim, bilo je potrebno dosta truda, zalaganja i lobiranja kako bi došlo do finaliziranja dokumenta i njegovog usvajanja. Sada nam predstoji veliki posao, usvajanje ovog dokumenta je tek početak. Predstoji veliki posao u realizaciji planiranih aktivnosti“, rekla je Melina Pirija, vijećnica koja je pokrenula inicijativu za izradu i usvajanje LAP-a.

Radnu grupu za izradu LAP-a su činili predstavnici institucija, općinske služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Centar za socijalni rad,  Biro za zapošljavanje, Dom zdravlja, predstavnici srednjih i osnovnih škola u Visokom, Vrtić Visoko, predstavnica kantonalne vlasti i članovi/ce udruženja. Veliku podršku pri izradi dokumenta odnosno organiziranju sastanaka, dali su i Misija OSCE-a u BiH i World Vision.

Ovaj dokument je od velikog značaja za romsku zajednicu u Visokom jer je općina Visoko potpisala i preuzela obavezu da će aktivnije raditi na unapređenju položaja Roma u Visokom.

(portal-udar.net)