Vijeće Evrope poziva na očuvanje i promociju romskog jezika

729
Tatjana Anđelić

Povodom obilježavanja 5. novembra, Svjetskog dana romskog jezika, Tatjana Anđelić, predsjedavajuća u Komitetu Vijeća Evrope za pitanja Roma i Putnika (ADI-ROM), pozvala je na priznavanje, očuvanje i promociju romskog jezika.

„Romski je jezik 10-12 miliona Roma koji žive u Evropi. On je sastavni dio romskog identiteta i naše zajedničke evropske kulturne baštine. Jezik, kultura i historija su stubovi očuvanja identiteta jednog naroda. Jezik je sastavni dio zajednice i treba ga priznati, čuvati i promovisati. Na našem putu međusobnog razumijevanja i poštovanja posebno je važno poštovanje jezika, kulture, historije i vrijednosti jednog naroda. U taj proces moraju biti uključeni svi relevantni učesnici na lokalnom i državnom nivou, počevši od škola, medija, institucija i organizacija“, kazala je Anđelić.

Podsjetila je da osnovni ciljevi Vijeća Evrope uključuju borbu protiv diskriminacije i promociju inkluzivnih društava koja poštuju kulturnu i jezičnu raznolikost.

U tu svrhu treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo da sadašnja generacija romske djece i mladih može naučiti svoj maternji jezik.

Vijeće Evrope podržava promociju romskog jezika i razvilo je Okvirni kurikulum za romski jezik (CFR) i povezane resurse za kreatore politika, kreatore nastavnog materijala, trenere nastavnika i same nastavnike. CFR koristi deskriptivne kategorije i zajedničke referentne nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, i pritom se usklađuje sa širim politikama koje oblikuju rad Vijeća Evrope na jezičkom obrazovanju.

Anđelić je također podsjetila i na činjenicu da je Vijeće Evrope prije nekoliko godina uvelo romski kao radni jezik na redovnim sastancima svog međuvladinog komiteta za pitanja Roma i Putnika, na svojim sastancima Dijaloga s civilnim društvom Roma i Putnika, te na svojim Međunarodnim konferencijama Romkinja.

Istakla je da Komitet stručnjaka za pitanja Roma i Putnika (ADI-ROM) ostaje u svom radu i aktivnostima posvećen priznavanju, očuvanju i promociji romskog jezika.