Vlada RS: Za zapošljavanje 39 Roma 230 hiljada KM

Za provođenje ovog plana u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.928.106 KM i planira se zapošljavanje 2.209 lica

1110

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 75. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u RS za 2020. godinu.

Za provođenje ovog plana u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.928.106 KM i planira se zapošljavanje 2.209 lica.

Na osnovu iskustava i stepena realizacije aktivnih mjera iz ranijih godina, kao i sredstava koja su na raspolaganju za finansiranje programa zapošljavanja u 2020. godini, predložena je realizacija nekoliko programa.

Jedan od njih je program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2020. godini. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva iz budžeta zajedničkih institucija u iznosu od 230.597,30 KM. Po ovom programu predviđeno je zapošljavanje 39 lica.

Drugi program podrazumijevaju podrška zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih: djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca VRS, a kroz Projekat “Zajedno  do posla”.

Ovo je nastavak zapošljavanja boračkih kategorija, jer su dosadašnji projekti dali značajne rezultate. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva  u iznosu 1.000.000 KM, za zapošljavanje 190 lica iz ovih kategorija.

Osim toga, tu je i program podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama – udruživanje sredstava za zapošljavanje. Ova mjera je po prvi put sadržana u Akcionom planu zapošljavanja i to sa ciljem da se i jedinice lokalne samouprave, kroz udruživanje sredstava, zajedno sa ministarstvom i Zavodom za zapošljavanje uključe u realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja koje za cilj imaju povećanje stope zaposlenosti u Republici Srpskoj. Za realizaciju ove mjere planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM.

Još jedan program je podrška zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika, gdje su uključena i djeca poginulih boraca. Za realizaciju ove mjere planirana su sredstva u iznosu 4.023.009,60 KM, od čega će za finansiranje pripravnika sa VSS biti izdvojeno 3.696.6192,00 KM.

Po ovom programu predviđeno je zapošljavanje ukupno 615 lica bez radnog iskustva (tu se finansira zapošljavanje pripravnika sa VSS u statusu djece poginulih boraca, finansira se i zapošljavanje pripravnika sa SSS djeca poginulih boraca i ostali pripravnici sa VSS).

Dalje, tu je program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za potrebe poslodavaca. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva u visini 199.500 KM. Ovaj program obuhvatiće ukupno 104 lica koja će proći kroz navedene programe.

Na kraju, tu je i program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi (nezaposlenih lica preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje).

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 5.275.000 KM. Ovim programom predviđeno je zapošljavanje ukupno 1.261 lice, od čega je predviđeno da 1.030 lica bude zaposleno kod poslodavaca dok bi 231 lice bilo obuhvaćeno putem samozapošljavanja.

(portal-udar.net)