Za zapošljavanje Roma u Federaciji 375 hiljada KM, raspisan javni poziv

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 375.960,00 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2021. godini

633

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini” sa odgovarajućim obrascima.

Uslovi za učešće su sadržani u Javnom pozivu, kao i u Programu koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva biti produženo do utroška planiranih sredstava.

Odlukom o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za zapošljavanje ove populacije u Bosni i Hercegovini u 2021. godini, predviđeno je ukupno 600 hiljada KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je, kao resorno ministarstvo, sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta, zaključilo Memorandum o razumijevanju o implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja.

Memorandumom je utvrđeno da se navedena sredstva usmjere za sufinansiranje zapošljavanja Roma kod poslodavaca i samozapošljavanje nezaposlenih osoba – Roma.

Od ukupnog iznosa sredstava, 600.000,00 KM, za zapošljavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđeno je 375.960,00 KM.

Stoga, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2021-2027, Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2021-2023, sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini.

Federalni zavod za zapošljavanje realizira Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje.

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 375.960,00 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2021. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci, sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 12.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 24 mjeseca, sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa visokom stručnom spremom sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 8.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci, sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa visokom stručnom spremom sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 16.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 24 mjeseca, sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 5.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Dio odobrenih sredstava se u skladu sa Memorandumom može izdvojiti za zapošljavanje Roma u Službi, kao i za isplatu troškova romskim predstavnicima, članovima komisija za odabir korisnika za učešće u radu, kao i za edukaciju Roma u okviru realizacije sufinansiranja samozapošljavanja, a prema procjeni Zavoda.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Poslodavcu se za potrebe zapošljavanja po Programu mogu odobriti sredstva u najvećem iznosu do 60.000 KM.

Korisnici bespovratnih sredstava su, također, nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva u Federaciji BiH, i koje su na dan objave Javnog poziva na evidenciji Službe bile izjašnjene kao Romi.

Detalje kako aplicirati i informacije o svim potrebnim dokumentima možete pronaći ovdje i ovdje