Ženska romska mreža u misiji očuvanja jezika

Ženska romska mreža “Uspjeh” je neformalna mreža organizacija koje se bave pitanjem žena Romkinja. Trenutno okuplja sedam organizacija koje vode Romkinje i tri nezavisne aktivistnkinje i ali mreža ima aktivne članice u oba Entiteta Bosne i Hercegovine

2073
Foto: portal-udar.net

Ženska romska mreža u Bosni i Hercegovini „Uspjeh“, kontinuirano radi na realizaciji Strateškog plana plana Mreže o unapređenje aktivizma Romkinja i učešća u političkom i javnom životu. Analiza onoga što je do sada urađeno, bio je povod za održavanje trodnevnog skupa, koji je bio završen redovnim sastanakom Mreže na kojem su definisane aktivnosti do kraja ove godine.

„Kroz analizu strateškog plana smo obradile sve dosadašnje aktivnosti i ponosna sam na rad, postignute rezultate ali i planirane aktivnosti mreže. Posebno me raduje predstojeće obilježavanje 5. Novembra, Svjetskog dana romskog jezika. Planiranju ove aktivnosti su uključene sve članice ŽRM „Uspjeh“ koje dolaze iz Federacije i Republike Srpske“ za UDAR je rekla članica mreže Snježana Mirković.

Kroz dugogodišnju borbu za integraciju u društvo i smanjenje diskriminacije, manje važnosti se posvećivalo romskom jeziku, tradiciji i kulturi. A zapravo, ono što čini jedan narod jesu upravo jezik, tradicija, običaji, historija i kultura. Učenici Romi se nerijetko suočavaju sa diskriminacijom u toku svog obrazovanja, zbog toga što pripadaju romskoj nacionalnoj manjini. Posebno u teškom položaju se nalaze učenici koji kod kuće govore romski jezik, samim tim imaju problema praćenju nastave na BHS jezicima.

Prema dostupnim podacima svega 3-5 procenata Roma svakodnevno komunicira na romskom jeziku, između 10 i 15 procenata poznaje romski jezik, svega 20% samo u krugu porodice i u posebnim prilikama koristi površno znanje maternjeg jezika. Ovi podaci ukazuju na to, da kroz nekoliko godina gotovo niko od Roma neće ni poznavati ni govoriti romski jezik. Razlog tome je nedovoljna posvećenost romskom jeziku, tj. ne postojanje romskog jezika u sistemu obrazovanja. Također, na to sve je utjecala dugogodišnja diskriminacija i strah od etiketiranja i korištenja maternjeg jezika. Sve navedene činjenice govore kako je izrazito potrebno raditi na očuvanju romskog jezika, jer jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na slobodno korištenje maternjeg jezika i razvoj istog.

Ženska romska mreža “Uspjeh” je neformalna mreža organizacija koje se bave pitanjem žena Romkinja. Trenutno okuplja sedam organizacija koje vode Romkinje i tri nezavisne aktivistnkinje i ali mreža ima aktivne članice u oba Entiteta Bosne i Hercegovine.

Neki od pravaca djelovanja Mreže su da aktivno radi na povećanju učešće Romkinja u  realizaciji Akcionih Planova, političkoj participaciji Romkinja, aktivno učešće Romkinja u kreiranju socijalnih politika, Strategija i zakona, provedba aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima u BiH sa posebnim akcentom na rad sa rizičnim grupama i promovisanje romske kulture, tradicije i historije Roma u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema Romima posebno prema Romkinjama.

Dodatno, Romkinje u BiH su izložene višestrukoj diskriminaciji. Romkinje su diskriminisane po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj, po osnovi spola/roda, po osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa, itd.

O važnosti očuvanja romskog jezika razgovarali smo sa Indirom Bajramović, predsjednicom Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle koja je i koordinirajuća organizacija Mreže „Uspjeh“.

„Članice ŽRM „Uspjeh“ rade na promociji i očuvanju romske kulture, tradicije i jezika sa ciljem smanjenja predrasuda prema romskoj populaciji. Romski jezik nažalost danas izumire. Došlo je do velike asimilacije romskog jezika. Prema nekim podacima, oko deset posto romske populacije još uvijek govori romski jezik i to je uglavnom u zajednicama gdje striktno živi romska populacija. Mi na ovaj način želimo doprinijeti očuvanju romskog jezika. Imamo bogatu kulturu i tradiciju, ali imamo problem što nema mnogo pisanih tragova na romskom jeziku već se uglavnom prenosilo s koljena na koljeno. To je jedan vid očuvanja našeg identiteta“, rekla je ona.

Problem romske zajedice ali svih oni koji bi željeli naučiti romski jezik je u činjenici da nema mogućnosti niti nastavnog kadra koji bi mogao pružiti mogućnost advekavtnog učenja romskog jezika.

„Jezik je identitet jednog naroda. Nažalost romski jezik  se sve više zaboravlja. Mladi Romi i Romkinje gotovo da ga i ne govore, samim time gubimo svoju kulturu i tradiciju ali i porijeklo. Informisanjem cjelokupnog BH društva o romskoj kulturi, tradiciji a najviše jeziku mi radimo i na rušenju stereotipnog i negativnog mišljenja o romskoj zajednici. Ali sa druge strane moramo raditi na tome da se romski jezik uvede ako ništa kao izborni predmet u škole koje pohađaju veći broj romskih učenika. Naravno i svi drugi učenici koji bi bili zainteresirani da nauče nešta o našem jeziku bi bili dobrodošli.  Mladi Romi trebaju učiti o svojoj kulturi, porijeklu i boriti se protiv predrasuda znanjem“. rekla je Melina Pirija aktivistkinja Omladinske romske inicijative iz Visokog.

ŽRM „Uspjeh“ ali i sve ostale romske nevladine organizacije, Ministarstva obrazovanja na svim nivoima vlasti ali i sve druge relevantne institucije  treba da stvore uslove obrazovanja nastavnog kadra koji bi bili u stanju predavati romski jezik u školama. U Bosni i Hercegovini za razliku od zemalja u regionu nema nastavnog kadra za izučavanje romskog jezika.

Ove godine će ženska romska mreža „Uspjeh“ obilježiti Svjetski dan romskog jezika trećeg novembra u Tuzli sa prigodnim programom i mnogobrojnim zvanicama .

Više informacija o aktivnostima ŽRM „Uspjeh“ možete naći na  stranici: //www.zrm-uspjeh.ba/index.php

(portal-udar.net)