Život Roma u Makedoniji: Diskriminacija ostaje ključ svih problema

Stotine Roma koji borave u Makedoniji obuhvaćeno je ovim istraživanjem, sve sa ciljem kako bi se prikupile svježe informacije o uvijek aktuelnoj diskriminaciji

1528

Međunarodno društvo za prava manjina  i Udruženja za demokratski razvoj Roma “SONCE”, nedavno su finalizirali studiju o životu Roma u Makedoniji. Romi danas predstvaljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u Euvropi i unatoč tome, suočavaju se sa nizom problema koji su identični, bez obzira na zemlju porijekla.
Problemi Roma današnjice, barem za donosioce odluka, mogu se svrstati u četiri oblasti: stambeno zbrinjavanje, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje.

Stotine Roma koji borave u Makedoniji obuhvaćeno je ovim istraživanjem, sve sa ciljem kako bi se prikupile svježe informacije o uvijek aktuelnoj diskriminaciji, nemaru institucija  te predrasudama koje se vežu za Rome. Kako bi se došlo do što kvalitetnijih podataka, u istraživanje su uključeni i Romi medijatori koji su zadobili povjerenje zajednice.

 „Pored pomenutog, cilj ovog istraživanja i njegove eventualne publikacije će služiti kako  bi privukle pažnju državnih i lokalnih institucija na predrasude i stigmu sa kojima se Romi suočavaju, iako postoje zakoni i odluke međunarodne zajednice koji zabranjuju diskriminaciju“, rekao je Ferro Samili, izvršni direktor Udruženja za demokratski razvoj Roma.

Predstavljanje studije (Foto: Facebook stranica “SONCE”)

Medijatori su kroz aktivan terenski rad uspjeli doći do veoma konkretnih podataka koji ukazuju na jako ozbiljne probleme sa kojima se Romi suočavaju. Dva izdvojena segmenta u izvještaju (veoma slična onima sa kojima se i romska zajednica u BiH suočava), jesu neposjedovanje ličnih dokumenata, te znatno niži životni vijek (68 godina ), naspram životnog vijeka većinskog stanovništva (74 godine).

Svakako, priča tu ne završava, Romi u Mađarskoj se također suočavaju sa sistemskom diskriminacijom, te diskriminacijom kada se govori o pristupu određenim servisima i javnim objektima.

Studija izdvaja tri oblasti, kao ključne problemi, na koje se mora djelovati.

Obrazovanje

Vidno diskriminatorska praksa, koja naslućuje na simptome segregacije, predstavlja svakodnevnu poteškoću za romsku djecu. Prisiljeni su pohađati odvojene razrede od većinskog stavnovništva, pa čak i fizički odvajani od neromske djece, a istraživanjem je ukazano kako je ovaj fenomen sve više u porastu. Pored segregacionih praksi,  ekonomski status igra veliku ulogu kada se govori o pohađanju škole.

Mnogi roditelji romske djece nemaju dovoljno novca za pokrivanje osnovnih potrepština za svoju djecu, s toga ih i ne mogu poslati u školu. A čak i kada problem nije u novcu, govor mržnje i diskriminacija tjera sve veći  broj roditelja da svoju djecu ispišu iz škola kako bi ih zaštitili od nasilničkog ponašanja.

Stambeno zbrinjavanje

U ovom segmentu istraživanja isaknuta je činjenica da usred siromaštva, mnoge romske porodice žive u oskudnim stambenim objektima, te  nerijetko nemaju pristup osnovnim komunalnim potrebama, kao ni električnoj energiji .

Zdravstvo

Pored činjenice da uslijed neposjedovanja ličnih dokumenata, veliki broj Roma nije u mogućnosti pristupiti zdravstvenim uslugama, izdvojen je i problem Romkinja koje nemaju adekvatan pristup ginekološkim uslugama.

Romkinje u većini slučajeva žive u udaljenim naseljima, bez ikakvog pristupa javnom prevozu. Nerijetko su dovoljno informisanje, a pored sveobuhvatnih problema kada se govori o njhovoj zdravstvenoj brizi i osvještenosti, redovno su diskriminisane od strane medicinskog osoblja.

Svi ovi problemi razlog su zašto mnoge Romkinje nemaju svoje ginekologe koje redovno posjećuju, te u mnogim slučajevima rađaju u svojim domovima.

Može se primjetiti da su sva ova područja međusobno povezana, te da unatoč nastojanjima međunarodne zajednice da se život Roma poboljša, diskriminacija ostaje dio svakodnevnog života Roma.

Uzimajući sve elemente u obzir, Međunarodno društvo za manjinska prava  izvuklo je sljedeće preporuke koje bi trebale predstavljati prioritet kako bi se problemi Roma dugoročno riješili:

Osiguravanje jednakosti romske djece te učiniti njihovu integraciju u proces obrazovanja lakšim;
Korištenje materijala koji promovišu jednako postupanje u nastavnim planovima;
Ubrzavanje postupka legalizacije stambenih objekata;
Povećati broj medijatora u zdravstvu, gdje postoji veliki broj romskih zajednica.

(Preuzeto sa minorityrights.org)