ZZJZ FBiH – Osigurati jednaka prava za svu djecu u skladu s najvišim standardima

456

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (ZZJZFBiH) oglasio se danas saopćenjem za javnost povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, podsjećajući na obavezu osiguranja jednakih prava za svu djecu u skladu s najvišim međunarodnim standardima, te potcrtavajući kako svako dijete ima pravo na život, zdravlje, nediskriminaciju i razvoj svog punog potencijala.

– Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra, jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantirati svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u historiji – navodi se u saopćenju.

Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala.

ZZJZ FBiH navodi kako relevatne državne vlasti u Bosni i Hercegovini nastoje da unaprijede prava djece u skladu sa ovim konvencijama, ali i da još postoje nedostaci koje treba riješiti.

Istovremeno, podsjeća kako je razumjevanje tih nedostataka otežano odsustvom koherentnog mehanizma prikupljanja podataka o pravima djeteta u državi.

– Mehanizmi za koordinaciju i praćenje dječijih prava u Bosni i Hercegovini postoje i treba ih ojačati i uskladiti njihovo funkcionisanje širom zemlje kako bi se snažnije ostvarila prava sve djece u Bosni i Hercegovini, uključujući i ranjivu djecu, kao šo su djeca sa poteškoćama u razvoju, romska djeca, djeca koja žive u siromaštvu, djeca izbjeglica i migranata, djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa rizikom odvajanja od svojih porodica i djeca u vanrednim situacijama – smatraju u ZZJZ FBiH.

Također navode kako Ustav Bosne i Hercegovine među svojim odredbama normira da će Bosna i Hercegovina i oba entiteta osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, a prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

– U katalogu prava navode se i pravo na porodični život i pravo na zasnivanje porodice. Uživanje prava i sloboda predviđenih Ustavom Bosne i Hercegovine ili onih međunarodnim sporazumima, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status – navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, temeljem Aneksa I Ustava Bosne i Hercegovine zakonodavni okvir predstavlja i Konvencija o pravima djeteta.

– Države ratifikacijom Konvencije preuzimaju odgovornost za zakonodavne, upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u ovoj Konvenciji, u pogledu privrednih, društvenih i kulturnih prava, države stranke poduzet će takve mjere u što širem obimu svojih raspoloživih sredstava i u slučaju potrebe, u okviru međunarodne saradnje. Također, temeljem Konvencije proizilazi obaveza država da Komitetu šalju, preko generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, izvještaje o mjerama koje su donijele, a koje djeluju na priznata prava, i o napretku koji je postignut u uživanju tih prava u roku od dvije godine od stupanja na snagu Konvencije, a nakon toga, svakih pet godina – pojašnjavaju iz ZZJZ FBiH.

Ističu kako dijete radi potpunoga i skladnog razvoja svoje ličnosti, treba rasti u porodičnoj sredini, u okruženju sreće, ljubavi i razumijevanja.

– Konvencija o pravima djeteta u članku 20. normira prije svega obavezu države na posebnu zaštitu i pomoć kada dijete privremeno ili stalno lišeno svog porodičnog okruženja, ili ono koje zbog vlastitih najboljih interesa ne može ostati u tom okruženju, pravo na posebnu zaštitu i pomoć koju će pružiti država. U skladu sa svojim nacionalnim zakonima država će obezbijediti alternativnu brigu za takvo dijete, koja uključuje, pored ostalog, davanje na brigu, usvojenje, ili, ako je potrebno, smještanje u odgovarajuće institucije za brigu o djeci, a pri razmatranju rješenja, dužna pažnja biće posvećena poželjnosti kontinuiteta u djetetovu odgoju, kao i etničkom, vjerskom, kulturnom i lingvističkom porijeklu – navodi se.

Precizira se kako se prije 32. godine svijet ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca, svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u porodici, biti sigurno i zaštićeno…

– Bitan segment rada Zavoda za javno zdravstvo FBiH je da prati zdravlje djece, podržava sve aktivnosti koje doprinose poboljšanju zdravlja i života djece i mladih, te da poveže njihove potrebe sa donosiocima odluka koji će potrebe i ideje za poboljšanje života i položaja djece provesti u djelo. Imamo odgovornost raditi s djecom i mladima kao s partnerima i nositeljima promjena za danas i sutra. Želimo da djeca i mladi budu u fokusu, želimo im pomoći da sami zagovaraju svoja prava, da se čuje njihov glas kao vizionara i kreatora rješenja problema 21. vijeka – navodi se u saopćenju.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana djece, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH podržava djelovanje djece i mladih – za djecu i mlade.

– Stavljamo se na raspolaganje i podržavamo djecu i mlade da progovaraju o svojim problemima i potrebama, nastojimo pomoći da se njihova mišljenja bolje čuju te ih inspirišemo dobrim praksama na angažman djece i mladih kao zagovornika i kreatora rješenja i promjena – navodi se.

Danas na svijetu živi 1,8 milijardi mladih, koji čine četvrtinu svjetske populacije i ogroman potencijal za doprinos društvenom, političkom i ekonomskom razvoju.